U skladu sa čl. 10. i 14. Zakona o političkim strankama (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 36/09), članom 55. Statuta na prvoj vanrednoj Skupštini stranke održanoj 14. 07. 2022. godine u Novom Pazaru usvaja se novi Statut, uz izmjene donijete na Glavnom odboru stranke održanom 04. 05. 2023. godine, u skladu sa Članom 23. stav 19.

STRANKA PRAVDE I POMIRENJA

I dio

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Predmet Statuta

Ovim Statutom Странка правде и помирења/Stranka pravde i pomirenja (u daljem tekstu: Stranka) uređuje i utvrđuje: svoj naziv, znak, sjedište, načela djelovanja, prava i obaveze članova, oblike organizovanja, organe upravljanja, načine njihovog imenovanja, izbora i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za djelovanje kao i druga pitanja od značaja za rad.

Sve imenice i ostali pravopisni oblici u ovom Statutu u muškom rodu se odnose i na ženski rod.

Član 2.

Pravni status

Stranka pravde i pomirenja je pravno lice upisano u Registar političkih stranaka koja je registrovana u skladu sa Zakonom o političkim strankama (Službeni glasnik RS broj 36/09.)

Stranka pravde i pomirenja je stranka bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Član 3.

Naziv, zastupanje i sjedište

Naziv stranke je „Странка правде и помирења“, na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom i „Stranka pravde i pomirenja“ na bosanskom jeziku i latiničnim pismom, a skraćen naziv СПП, odnosno, SPP ( u daljem tekstu: Stranka)

Stranku zastupa predsjednik stranke, a predsjednik može ovlastiti i druga lica da zastupaju i predstavljaju stranku u skladu sa ovim Statutom.

Sjedište Stranke je u Novom Pazaru ul. Rifata Burdžovića br. 1.

Član 4.

Pečat i obilježja

Stranka ima pečat okruglog oblika, na kome je po obodu ispisan tekst naziva stranke „Stranka pravde i pomirenja“, na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom, a u središtu je ispisan na bosanskom jeziku i latiničnim pismom „Stranka pravde i pomirenja“, a na dnu pečata je upisano sjedište stranke „Novi Pazar“ dok se u središnjem dijelu nalazi amblem.

Pečat organizacionih jedinica po teritorijalnom principu sadrži naziv Stranke i naziv i mesto organizacionih jedinica po teritorijalnom principu.

Странка правде и помирења/Stranka pravde i pomirenja ima obilježja koja čine zastava i amblem.

Zastava stranke je pravougaonog oblika, bijele boje. U središnjem djelu zastave je amblem Stranke.

Amblem stranke je znak sa latiničnim tekstom, početna slova stranke „ SPP “ latiničnim pismom.

Član 5.

Javnost rada

Rad Stranke je javan i on se ostvaruje kroz javne skupove, tribine, medijske prezentacije i na druge načine uspostavljajući odnos sa članovima i potencijalnim članovima stranke.

Član 6.

Osnovna načela djelovanja

Stranka deluje radi ostvarivanja sljedećih osnovnih programskih načela i ciljeva:

I ZA ČOVJEKA

Odajemo priznanje razlikama, jer one određuju naš identitet i oplemenjuju suštinu.

II NACIONALNA JEDNAKOST

Zalažemo se za zastupanje interesa bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji, unapređenje i očuvanje, njegovanje i oblikovanje pojavljivanja vlastite kulture kroz državne i druge institucije i organizacije, informisanje na maternjem jeziku.

Zalažemo se za pravedno društvo u državi svih naroda, zajednica i građana koji žive na njenom području.

III REGIONALIZACIJA I DECENTRALIZACIJA

Zalažemo se za savremenu državu sa efikasnom administracijom, decentralizaciju vlasti kroz regione sa značajnim stepenom samouprave i politikom ravnomjernog regionalnog razvoja.

IV POMIRENJE

Opšte pomirenje na Balkanu nužni je preduslov za uspostavu punog mira i stabilnosti, što je neophodna pretpostavka za puni prosperitet u budućnosti.

V VJERSKA RAVNOPRAVNOST

U duhu principa vjerske jednakopravnosti, zalažemo se za individualnu i kolektivnu jednakost svih građana na polju primjene vjerskih prava i sloboda.

VI ZAŠTITA KULTURNOG NASLIJEĐA

Jedan od stubova opstanka Bošnjaka a posebno bošnjačke materijalne i nematerijalne kulture, jesu vakufi i drugi kulturno-istorijski spomenici.

Zalagaćemo se za očuvanje kulturnog materijalnog i nematerijalnog naslijeđa svih naroda i zajednica na području Republike Srbije i susjednih država u okviru dobrosusjedske saradnje.

VII BORBA PROTIV SIROMAŠTVA

Jedan od ključnih svakodnevnih programa političkog djelovanja mora biti sveobuhvatna borba protiv siromaštva. U tom smislu, moramo imati svijesti i osjećanja odgovornosti prema narodu, a posebno prema siromašnima i ugroženima.

VIII OTVARANJE RADNIH MJESTA

Najozbiljniji iskorak u borbi protiv siromaštva je otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje značajnog broja mladih ljudi kako bi se uspostavio minimum socijalne pravde. Društvo socijalne pravde je naš konačni cilj.

IX SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Princip ravnomjernog regionalnog razvoja neophodno je primjeniti i na polju saobraćajne infrastrukture. Zbog stogodišnje zapostavljenosti u izgradnji putne infrastrukture na području Sandžaka, neophodno je hitno uvrstiti u prioritete lokalne i državne politike saobraćajnu infrastrukturu ovog područja.

X BORBA PROTIV KRIMINALA

Svi oblici kriminala moraju biti ključna meta ozbiljnog političkog djelovanja. Prvi takav ključni udarac kriminalu zadaje se presjecanjem sprege između vladajuće politike i kriminalaca.

XI BORBA PROTIV KORUPCIJE

Korupcija se može svijesti na minimum ili iskoreniti isključivo dolaskom na vlast onih kadrova koji po etičkim standardima ispravno postupaju, poštujući univerzalne standarde poštenja i odanosti, te uslov profesionalnog kvaliteta sposobnosti i stručnosti.

XII BORBA PROTIV NASILJA

Učestala ubistva, sprega organizovanog kriminala i političara, izražena bliskost pojedinih struktura vlasti sa narko-klanovima, porodično nasilje, nasilje u sportu, nasilje nad ženama, nasilje nad maloljetnim i bespomoćnim licima– ne ostavljaju nam izbor osim okupljanja svih zdravih snaga u cilju vraćanja elementarne bezbjednosti.

 

XIII SUZBIJANJE NEMORALA, NEKULTURE I PRIMITIVIZMA

Nema napretka društvu u kome se nemoral, nekultura i primitivizam neskriveno promovišu i podržavaju čak i sa pozicije vlasti i medija. Ne smijemo ignorisati pitanje kakva nas budućnost čeka sa mladima koji se kroz takve programe prljaju i koji bi u budućnosti trebali da budu očevi i majke koji će rađati i odgajati djecu.

XIV ZDRAVSTVO

Neophodna široka politička akcija koja se može realizirati isključivo sa pozicije vlasti kojom bi se izvršila temeljna reforma u etičkoj, profesionalnoj i organizacionoj dimenziji strukture zdravstvenih ustanova.

XV OBRAZOVANJE

Obrazovni sistem neophodno je najprije zaštititi od raznih oblika korupcije i drugih zloupotreba. Potrebno je napraviti preciznu strategiju i plan koliko i kakvih stručnjaka u Srbiji treba, zakonom utvrditi da svi univerziteti budu neprofitne organizacije, poreskim sistemom stimulisati davanje donacija nacionalnim obrazovnim i kulturnim institucijama. Izborićemo se za punu implementaciju obrazovanja Bošnjaka i drugih naroda i zajednica na svom maternjem jeziku i njegovo dalje utvrđivanje kroz institucije države Srbije.

XVI SLOBODA MEDIJA

Slobodne medije je neophodno zaštititi i dati im punu podršku. Narodu su potrebni mediji koji će obezbijediti slobodno informisanje i koji će ga zaštiti od trovanja raznim destruktivnim programima.

XVII ZAŠTITA I AFIRMACIJA PORODICE, ŽENE I DJETETA

Porodica je temeljna ćelija društva od čijeg kvaliteta zavisi kvalitet novih generacija, a to znači i budućnost zajednice. Žena, kao ključni stub porodice, u svetoj ulozi majke i u drugim porodično društvenim ulogama faktor je od čijeg moralnog ili mentalnog kvaliteta zavisi kvalitet zajednice.

Zato je neophodno ženi individualno i kolektivno pružiti punu podršku i zaštitu, te joj omogućiti dobre šanse i ambijent u kome bi afirmisala sposobnosti neophodne za puni društveni razvoj zajednice.

Djeca su najvrijednije blago svake porodice, najljepši ukras i izvor prave sreće. Djeca imaju pravo na zdrav odgoj, kvalitetno obrazovanje i punu zaštitu od svih vidljivih i nevidljivih opasnosti. Vaspitana i obrazovana djeca garant su svijetle budućnosti.

XIX AFIRMACIJA MLADIH

Naša je obaveza da sa svih pozicija, a posebno pozicije vlasti, uspostavimo ambijent u kome će se mlade generacije kvalitetno odgajati i obrazovati i u kome će moći afirmisati svoje kvalitete formirajući se kao sposobne i čvrste ličnosti spremne da ponesu breme lične, porodične i kolektivne odgovornosti.

Naša je obaveza da uspostavimo ambijent u kome će se mlade generacije kvalitetno odgajati i obrazovati i u kome će moći afirmisati svoje kvalitete formirajući se kao sposobne i čvrste ličnosti spremne da ponesu breme lične, porodične i kolektivne odgovornosti.

XX DIJALOG

Moramo pokazati snagu i umijeće međusobnog dijaloga po svim važnim temama i pitanjima, a posebno oko ključnih nacionalnih i državnih interesa. U našem političkom djelovanju dijalog će biti osnovno sredstvo rješavanja otvorenih pitanja sa drugim narodima.

II dio

ČLANSTVO

Član 7.

Član stranke

Član stranke može biti svaki punoljetan državljanin Republike Srbije koji dobrovoljno potpiše pristupnicu ili popuni online aplikaciju a pristupanje Stranci da prihvati Program i Statut Stranke.

Član 8.

Prava članova

Član Stranke ima pravo da:

 1. Bira i bude biran u sve organe Stranke, u skladu sa Statutom, po uručivanju članske karte;
 2. Ravnopravno učestvuje u aktivnostima Stranke;
 3. Slobodno izražava i zastupa svoje mišljenje, bez mogućnosti da bude zbog toga proganjan;
 4. Slobodno daje predloge i podnosi inicijative u okviru organa Stranke u skladu sa Programom i Statutom Stranke;
 5. Dobija zaštitu Stranke ukoliko bude ugrožen zbog obavljanje stranačkih aktivnosti;
 6. Bude informisan o planiranim aktivnostima i odlukama organa Stranke;
 7. Zahteva tumačenje Statuta od Statutarnog suda pismenim zahtjevom;
 8. Politički se obrazuje;
 9. Ostvaruje i druga prava predviđena Statutom i drugim pravnim aktima Stranke.

Član 9.

Obaveze članova

Član Stranke ima obavezu da:

 1. Zastupa i ostvaruje Program u skladu sa Statutom Stranke;
 2. Poštuje Statut i odluke organa Stranke;
 3. Radi na očuvanju ugleda Stranke;
 4. U izbornoj kampanji se zalaže za uspjeh Stranke na izborima;
 5. Ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom Stranke.

Član 10.

Prestanak članstva

Članstvo u Stranci prestaje:

 1. Pismenim ili usmenim istupanjem iz Stranke;
 2. Isključenjem iz Stranke po odluci Statutarnog suda na žalbu organa i članova Stranke;
 3. Aktiviranjem ili političkim angažmanom u drugoj političkoj stranci;
 4. Gubitkom poslovne sposobnosti
 5. Smrću člana.

Član 11.

Odgovornost članova

Član koji nanese štetu ugledu i interesima Stranke odgovara disciplinski pred Statutarnim sudom u skladu sa ‘Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti’.

Član 12.

Prava manjine

Članovi Stranke koji se ne slažu sa odlukom većine, imaju pravo da svoje mišljenje i dalje zastupaju i brane u okviru organa Stranke. Izvan stranačkih okvira članovi Stranke slijede odluke stranke.

Ukoliko član bude ugrožen, on ima pravo na zaštitu od viših organa Stranke ili pismenim zahtjevom od Nadzornog odbora i Statutarnog suda.

Ukoliko članu bude nanijeta šteta od nekog organa Stranke, on ima pravo tražiti nadoknadu pismenim zahtjevom od Statutarnog suda Stranke.

Član 13.

Počasni član

Status počasnog člana Stranke može biti dodijeljen pojedincu zbog izuzetnog doprinosa u radu Stranke ili za naročite zasluge u oblasti uspostavljanja, razvoja i promovisanja programskih načela Stranke.

Odluku o dodijeljivanju statusa počasnog člana donosi Predsjedništvo.

III dio

ORGANIZACIJA

Član 14.

Osnovi organizacije

Stranka se organizuje u svim mjestima u Srbiji, Balkanu i dijaspori.

Stranka je organizovana na teritorijalnom i resornom principu.

Članovi Stranke mogu se organizovati u sve organe Stranke u skladu sa Statutom.

Član 15.

Organi

Centralni organi i tijela Stranke su:

 1. Kongres;
 2. Glavni odbor;
 3. Predsjednik;
 4. Predsjedništvo;
 5. Sekretarijat;
 6. Izvršni odbor;
 7. Politički savjet;
 8. Nadzorni odbor;
 9. Statutarni sud;
 10. Organizacija Mladih SPP;
 11. Organizacija Ženska mreža SPP;
 12. Organizacija Dijaspora SPP;
 13. Organizacija Balkan SPP.

Stranka će nastojati da obezbijedi uravnoteženu zastupljenost oba pola u sastavu svojih organa.

Član 16.

Kongres

Kongres je najviši organ odlučivanja u Stranci.

Kongres može biti redovan i vanredan.

Redovan Kongres se održava najmanje svake 2 godine.

Redovan izborni Kongres se održava svake 4 godine.

Redovan Kongres se saziva na prijedlog predsjednika Stranke ili zamjenika predsjednika Stranke.

Vanredni Kongres saziva se na predlog predsjednika Stranke ili zamjenika predsjednika Stranke, na zahtjev 1/3 Glavnog odbora ili 1/3 članova Predsjedništva u roku od 15 dana od dana zahtjeva ukoliko predsjednik na zahtjev ne sazove vanrednu sjednicu.

Vanredni izborni Kongres se zakazuje u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima u stranci. Svečani Kongres se održava na zahtjev Predsjednika, 1/3 Predsjedništva stranke ili na zahtjev 1/3 Glavnog odbora.

Mandat delegata Kongresa traje 4 godine.

Član 17.

Sazivanje Kongresa

Kongres saziva Predsjednik. Ako Predsjednik ne zakaže zasjedanje Kongresa u roku, mora je zakazati zamjenik predsjednika, 1/3 članova Predsjedništva, 1/3 članova Glavnog odbora ili 1/3 Kongresa. Ako se ni tada ne zakaže sjednica, predsjednik Nadzornog odbora zakazuje Glavni odbor sa jedinom tačkom dnevnog reda: Raspisivanje izbora u stranci. Ukoliko ne bude kvoruma za rad, Nadzorni odbor preuzima nadležnost raspisivanja izbora u stranci u skladu sa Pravilnikom o izborima u stranci.

Sazivač Kongresa imenuje Organizacioni odbor za održavanje Kongresa koji imenuje i predsjedavajuće tijelo koji će voditi Kongres i prijedlog dnevnog reda, a izborni Kongres se mora zakazati najmanje 30 dana prije održavanja, odnosno radni Kongres 15 prije održavanja. Svečani Kongres je po pravilu vanredni Kongres i on se saziva odvojeno od izborne ili radne, odnosno može se održati u istom danu nakon održavanja izbornog ili radnog Kongresa.

Član 18.

Nadležnosti Kongresa

Kongres:

 1. Verifikuje svoje članove;
 2. Usvaja Poslovnik o radu Kongresa;
 3. Usvaja godišnji Program i Statut Stranke;
 4. Usvaja deklaracije Stranke;
 5. Donosi odluku o spajanju političke stranke;
 6. Razmatra i usvaja izvještaj o radu Predsjednika;
 7. Bira i razrješava stalni sastav Glavnog odbora u skladu sa ovim Statutom;
 8. Bira i razrješava Predsjednika,
 9. Bira i razrješava zamjenika predsjednika;
 10. Bira i razrješava potpredsednike Stranke;
 11. Bira i razrješava generalnog sekretara Stranke;
 12. Bira i razrješava predsjednika Izvršnog odbora Stranke;
 13. Bira i razrješava predsjednika Političkog savjeta, Nadzornog odbora, Statutarnog suda u skladu sa pravnim aktima Stranke;
 14. Imenuje počasnog predsjednika Stranke;
 15. Potvrđuje, preinačuje ili donosi odluke u ime nižih organa ukoliko je potrebno;
 16. Razmatra ostala pitanja vezana za Stranku u skladu sa Poslovnikom.

Član 19.

Sastav Kongresa

Kongres čine i imaju pravo glasa:

 1. Članovi Glavnog odbora;
 2. Članovi resora Izvršnog odbora;
 3. Odbornici Stranke;
 4. Članovi opštinskih/gradskih odbora ili povjereništava;
 5. Članovi sektora;
 6. Članovi mjesnih odbora i pododbora stranje:
 7. Članovi GO/OO/povjereništava Mladih SPP, Ženske mreže SPP, Dijaspore SPP i Blakan SPP.

Član 20.

Rad Kongresa

Kongres može punovažno odlučivati ako je prisutna nadpolovična većina od ukupnog broja članova Kongresa.

Kongres usvaja odluke nadpolovičnom većinom glasova, osim ako je Poslovnikom drugačije utvrđeno. U slučaju istog broja glasova, glas predsjedavajućeg Kongresa je presudan.

Član 21.

Glavni odbor

Glavni odbor je najviši organ odlučivanja između dva Kongresa.

Glavni odbor se sastaje najmanje jedanput godišnje.

Mandat članova Glavnog odbora traje 4 godine.

Član 22.

Sazivanje Glavnog odbora

Predsjednik saziva sjednicu Glavnog odbora. Ako predsjednik ne zakaže sjednicu u roku, mora je zakazati zamjenik predsjednika ili 1/3 članova Predsjedništva ili Glavnog odbora.

Ukoliko se ni tada ne zakaže sjednica, predsjednik Nadzornog odbora zakazuje Glavni odbor sa jedinom tačkom dnevnog reda: Raspisivanje izbora u stranci.

Ukoliko ne bude kvoruma za rad, Nadzorni odbor preuzima nadležnost raspisivanja izbora u stranci. Sazivač Glavnog odbora imenuje tročlano predsjedavajuće tijelo koji će voditi Glavni odbor, a Glavni odbor se mora zakazati najkasnije 3 dana prije održavanja.

Član 23.

Nadležnosti Glavnog odbora

Glavni odbor:

 1. Verifikuje svoje članove;
 2. Usvaja Poslovnik o radu Glavnom odboru:
 3. Sprovodi odluke Kongresa;
 4. Predlaže izborni program Stranke;
 5. Odlučuje o ulasku u vlast,
 6. Odlučuje o ulasku u koalicije,
 7. Odlučuje o izboru potpredsjednika Izvršnog odbora i šefova resora Stranke u skladu sa Poslovnikom i Pravilnikom o radu Izvršnog odbora;
 8. Odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora;
 9. Odlučuje o izboru članova Statutarnog suda;
 10. Odlučuje o izboru članova Političkog savjeta;
 11. Odlučuje o imenovanju povjereništava;
 12. Odlučuje o ulasku u postizborne koalicije,
 13. Razmatra i usvaja izveštaj Predsjednika stranke o svom radu i radu Predsjedništva na zahtjev članova glavnog odbora;
 14. Može pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja Predsjedniku i ostalim članovima Predsjedništva Stranke;
 15. Razmatra i usvaja godišnji izvještaj Nadzornog odbora i Statutarnog suda;
 16. Razmatra prijedlog Političkog savjeta o strategiji djelovanja Stranke;
 17. Kooptira najviše do 8 novih članova stalnog sastava Glavnog odbora na prijedlog članova Glavnog odbora;
 18. Donosi odluku o udruživanje Stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu;
 19. U hitnim situacijama donosi odluke iz nadležnosti Kongresa, o kojima se na prvoj narednoj sjednici izjašnjava Kongres;
 20. Potvrđuje, preinačuje ili donosi odluke u ime nižih organa ukoliko je potrebno;
 21. Usvaja sve pravilnike Stranke;
 22. Obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i svojim Poslovnikom.

Član 24.

Sastav Glavnog odbora

Glavni odbor čine:

 1. Članovi Predsjedništva;
 2. Članovi gradskih/opštinskih odbora i povjereništava;
 3. Poslanici i odbornici Stranke;
 4. Članovi Izvršnog odbora Stranke;
 5. Nosioci rukovodećih funkcija u gradskim/opštinskim i državnim vlastima;
 6. Članovi Predsjedništva Mladih SPP i Ženske mreže SPP;
 7. Predsjednici i potpredsjednici i generalni sekretar Dijaspore SPP i Balkan SPP;
 8. Predsjednici i članovi Političkog savjeta, Nadzornog odbora i Statutarnog suda;
 9. Članovi resora stranke i osnovnih sektora obrazovanja stranke
 10. Članovi stalnog Sastava Glavnog odbora koje je imenovao Kongres.

Član 25.

Stalni sastav Glavnog odbora

Za članove Glavnog odbora se mogu kandidovati svi delegati Kongresa stranke.

Članovi stalnog sastava Glavnog odbora se biraju tajnim glasanjem u skladu Pravilnikom o izborima u stranci.

Stalni sastav Glavnog odbora broji 40 članova.

Član 26.

Rad Glavnog odbora

Glavni odbor može punopravno odlučivati ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova Glavnog odbora.

Glavni odbor usvaja odluku ako se za nju izjasni nadpolovična većina prisutnih članova, osim ako nije Poslovnikom drugačije određeno.

U slučaju istog broja glasova, glas predsjedavajućeg Glavnim odborom je presudan.

Glavni odbor u osnovi glasa javno, ali može većinom glasova odlučiti da glasa i tajno. Ukoliko član Glavnog odbora ne dođe na sjednicu neopravdano uzastopno 2 puta, Glavni odbor predlaže Statutarnom sudu isključenje člana iz Glavnog odbora.

Rad Glavnog odbora se bliže uređuje Poslovnikom o radu Glavnog odbora.

Član 27.

Predsjedništvo

Predsjedništvo je najviši organ odlučivanja između dva Glavna odbora.

Predsjedništvo se sastaje najmanje jedanput u 3 mjeseca.

Član 28.

Sazivanje i rad Predsjedništva

Predsjednik zakazuje sjednicu Predsjedništva. Ako Predsjednik ne zakaže sjednicu u roku, zakazuje je zamjenik predsjednika ili trećina članova Predsjedništva. Ako se ni tada ne zakaže sjednica, predsjednik Nadzornog odbora zakazuje Glavni odbor sa jedinom tačkom dnevnog reda: Raspisivanje izbora u Stranci.

Ukoliko ne bude kvoruma za rad, Nadzorni odbor preuzima nadležnost raspisivanja izbora u stranci. Predsjedništvo se može održati ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova Predsjedništva, a odluke su punovažne ako se za njih izjasni nadpolovična većina prisutnih članova stalnog sastava. Ukoliko broj glasova bude izjednačen, glas predsjedavajućeg predsjedništvom je presudan.

Član 29.

Nadležnosti Predsjedništva

Predsjedništvo:

 1. Verifikuje članove Predsjedništva;
 2. Usvaja Poslovnik o radu Predsjedništva;
 3. Vrši kontrolu rada Predsjednika, predsjednika Izvršnog odbora, potpredsjednika, predsjednika gradskih/opštinskih odbora, predsjednika Mladih SPP i predsjednice Ženske mreže SPP; predsjednika Dijaspore SPP i predsjednika Balkan SPP;
 4. Vrši kontrolu ukoliko SPP vrši vlast na lokalnom ili državnom nivou;
 5. Predlaže kandidate za funkcije koje bira Glavni odbor;
 6. Potvrđuje izbor predsjednika opštinskih/gradskih odbora;
 7. Utvrđuje zaduženja potpredsjednika;
 8. Usvaja listu kandidata za Parlament,
 9. Verifikuje raspodjelu funkcija po ulasku u vlast državnih organa;
 10. Odlučuje o osnivanju i raspuštanju mjesnog ili gradskog/opštinskog odbora i imenuje povjereništvo Stranke;
 11. Odlučuje o pitanjima organizovanja gradskih/opštinskih odbora, resora i sektora i prati njihov rad;
 12. Bira i razrješava pomoćnike Generalnog sekretara, na prijedlog Generalnog sekretara;
 13. Predlaže Glavnom odboru smjenu nekog od svojih članova u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima;
 14. Odlučuje o prijemu u stranku drugih političkih partija, organizacija, sindikata, udruženja građana i drugih;
 15. Imenuje portparola Stranke;
 16. Analizira političku situaciju i donosi političke stavove, zaključke i odluke;
 17. Ukoliko se krše odluke Predsjedništva, podnosi Statutarnom sudu prijedlog sankcije;
 18. Predlaže Glavnom odboru izborni program;
 19. Usvaja godišnji finansijski izvještaj Predsjednika o poslovanju stranke i budžet za predstojeću godinu;
 20. Obrazuje stalne ili povremene komisije i radna tijela sa određenim zadacima;
 21. Formira komisije za donošenje nacrta/izmjena i dopuna pravilnika ili Statuta;
 22. Predlaže Kongresu izmjene i dopune Statuta ili nacrt novog Statuta;
 23. U hitnim situacijama donosi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora, o kojima se na prvoj narednoj sjednici izjašnjava Glavni odbor
 24. Potvrđuje, preinačuje ili donosi odluke u ime predsjednika, Izvršnog odbora, gradskih i opštinskih odbora, Predsjedništva Mladih SPP, Predsjedništva Ženske mreže SPP, Predsjedništva Dijaspore SPP i Balkan SPP ukoliko je potrebno i
 25. Obavlja i druge poslove u skladu sa svojim Poslovnikom i ovim Statutom;

Član 30.

Sastav Predsjedništva

Predsedništvo Stranke čine:

 1. Predsjednik;
 2. Zamjenik predsjednika;
 3. Potpredsjednici;
 4. Generalni sekretar;
 5. Predsjednik Izvršnog odbora;
 6. Predsjednik Političkog saveta;
 7. Predsjednik Nadzornog odbora;
 8. Predsjednik Statutarnog suda;
 9. Predsjednica Ženske mreže SPP;
 10. Predsjednik Mladih SPP;
 11. Predsjednik Dijaspore SPP;
 12. Predsjednik Balkan SPP
 13. Predsjednici GO/OO
 14. Portparol stranke
 15. Gradonačelnici/predsjednici opština iz redova SPP;
 16. Narodni poslanici, ministri, državni sekretari, pomoćnici ministara, savjetnici ministara, direktori, zamjenici i pomoćnici posebnih organizacija Vlade, direktori i pomoćnici uprava u sastavu ministarstava iz redova SPP;
 17. Kooptirani članovi Predsjedništva;
 18. Koordinatori/povjerenici organa koji odgovaraju Predsjedništvu.

Za nove članove Predsjedništvo može uključiti od 4 do 7 većinom glasova.

Ukoliko predstavnik jedne organizacione jedinice ne može prisustvovati sastanku, umjesto sebe šalje svog zamjenika koji učestvuje punopravno na sjednici Predsjedništva.

Sjednicama mogu prisustvovati i druga lica po pozivu Predsjednika, bez prava glasa.

Član 31.

Predsjednik

Predsjednik Stranke predstavlja, zastupa i rukovodi Strankom.

Mandat predsjednika traje 4 godine.

Predsjednik Stranke u izuzetnim slučajevima može biti izabran i na period od 6 mjeseci. Izbor i razrješenje Predsjednika se definiše Poslovnikom o radu Kongresa i Pravilnikom o izborima.

Član 32.

Nadležnosti Predsjednika

Predsjednik Stranke:

 1. Vodi, predstavlja i zastupa Stranku u skladu sa Zakonom, Statutom i Programom Stranke;
 2. Sprovodi politiku Stranke u skladu sa Programom stranke;
 3. Stara se o izvršavanju odluka Kongresa, Glavnog odbora i Predsjedništva stranke;
 4. Saziva sednice Predsjedništva, Glavnog odbora i Kongresa;
 5. Delegira iz svoje nadležnosti određene poslove potpredsjednicima i nadzire njihov rad;
 6. Imenuje svoje savjetnike za određene oblasti;
 7. Predlaže kandidate za Počasnog predsjednika stranke, potpredsjednike, Generalnog sekretara;
 8. Predlaže predsjednika Nadzornog odbora, Političkog savjeta, Statutarnog suda;
 9. Podnosi izvještaj o svom radu i radu Predsjedništva i finansijski izvještaj u skladu sa Statutom;
 10. Obavlja i druge poslove u skladu sa Poslovnikom Predsjedništva i ovim Statutom;
 11. Donosi odluku o održavanju svečanog Kongresa;
 12. U hitnim situacijama donosi odluke iz nadležnosti Predsjedništva o kojima se na prvoj narednoj sjednici izjašnjava Predsjedništvo;
 13. Nalaže i izvršava finansijske poslove u skladu sa Statutom i usvojenim budžetom, podnoseći finansijki izvještaj jednom godišnje;
 14. Daje ovlašćenja za potpisivanje ugovora;
 15. Delegira upravljanje blagajničkim poslovima;
 16. Potpisuje finansijska dokumenta stranke i daje ovlaštenja za potpisivanje istih;
 17. Delegira finansijsko poslovanje, podnošenje izvještaja i vođenje knjiga stranke i daje ovlaštenje za kontaktiranje sa nadležnim organima, kontakt sa Agencijom za borbu protiv korupcije u pogledu posebnih računa otvorenih za finansiranje u toku izborne kampanje;
 18. Delegira staranje o otvaranju tekućih računa i izradi pečata;
 19. Delegira nadzor budžeta organizacionih jedinica Stranke.

Član 33.

Predsjednički kolegijum

Predsjednički kolegijum se sastaje za potrebe donošenja odluka između dvije sjednice Predjsedništva iz nadležnosti Predsjedništva, koja se verifikuju na prvoj narednoj sjednici Predsjedništva. Odluke iz nadležnosti Predsjedništva se donose glasanjem.

Stalni sastav Predsjedničkog kolegijuma sastoji se od:

 1. Predsjednika
 2. Zamjenik predsjednika
 3. Potpredsjednika
 4. Generalnog sekretara
 5. Predsjednika Izvršnog odbora

Predsjednički kolegijum može uključiti i druge članove Predsjedništva u stalni sastav Predsjedničkog kolegijuma.

Za odluke iz nadležnosti Predsjednika, Predsjednik se savjetuje sa Kolegijumom i po pravilu ne glasa, osim ako Predsjednik ne zatraži glasanje.

Predsjedničkom kolegijumu mogu prisustvovati i drugi članovi Predsjedništva po pozivu Predsjednika sa pravom glasa, kao i drugi funkcioneri i članovi Stranke bez prava glasa.

Predsjednički kolegijum se saziva po potrebi na poziv Predjsednika.

Član 34.

Pravo sazivanja

Predsjednik ili zamjenik predsjednika uz saglasnost Predsjednika ima pravo sazvati sjednice svih organa Stranke, bez prava glasa u donošenju odluka u organima u kojima nije član.

Član 35.

Izbor i smjena Predsjednika

Predsjednik za svoj rad odgovara Predsjedništvu, Glavnom odboru i Kongresu.

1/3 Glavnog odbora ili 1/3 članova Kongresa mogu pokrenuti pitanje nepovjerenja Predsjedniku, za šta će se izjasniti većinom glasova Glavni odbor ili Kongres.

Predsjednika bira Kongres isključivo glasanjem.

Ukoliko bude samo jedan kandidat, glasanje može biti javno.

Za predsjednika se može kandidovati svaki član Kongresa koji dobije podršku minimum 2 gradska/opštinska odbora, ili 1/3 Glavnog odbora.

Član 36.

Zamjenik predsjednika

Stranka ima zamjenika predsjednika. Kongres bira zamjenika predsjednika stranke na prijedlog Predsjednika na period od 4 godine.

Zamjenik potpredsjednika stranke mijenja predsjednika u njegovom odsustvu, predsjedava organima u odsustvu predsjednika i ostvaruje Program stranke i izvršava odluke Predsjedništva, Glavnog odbora i Kongresa stranke.

Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara Predsjedniku, Predsjedništvu, Glavnom odboru i Kongresu stranke.

Član 37.

Potpredsjednici

Stranka može imati do 4 potpredsjednika od kojih je obavezno jedna žena. Kongres bira potpredsjednike stranke na prijedlog Predsjednika na period od 4 godine.

Potpredsjednici Stranke su zaduženi za ostvarivanje određenih dijelova Programa koje im delegira Predsjednik i pomažu Predsjedniku u njegovom radu.

Predsjedništvo stranke delegira nadzor, koordiniraciju, osnivanje ili raspuštanje organizacionih jedinica, kao i opštinskih i gradskih odbora i povjereništava stranke potpredsjednicima.

Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Predsjedniku, Predsjedništvu, Glavnom odboru i Kongresu stranke.

Član 38.

Sekretarijat

Sekretarijat stranke je organ koji se stara o tehničkom sprovođenju odluka svih organa stranke.

Sekretarijat je sačinjen od:

 1. Generalnog sekretara;
 2. Pomoćnici generalnog sekretara;
 3. Sekretara GO/OO odbora;
 4. Sekretara Izvršnog odbora;
 5. Sekretara Mladih SPP;
 6. Sekretara Ženske mreže SPP;
 7. Sekretara Dijaspore SPP,
 8. Sekretara Balkan SPP,
 9. Portparola;
 10. Blagajnika;
 11. Tehničkih sekretara
 12. Kooptiranih članova Sekretarijata zaduženih za posebne tehničke oblasti.

Za realizaciju tehničih poslova stranke, Generalnom sekretaru mogu odgovarati i:

 1. Predstavnik kojeg imenuje resor za logistiku;
 2. Predstavnik kojeg imenuje resor za medije i marketing;
 3. Predstavnik kojeg imenuje resor za pravo;
 4. Predstavnik kojeg imenuje resor za finansijsije i ekonomiju;

Generalnog sekretara predlaže Predsjednik, a bira Kongres stranke na period od 4 godine.

Sjednica Sekretarijata se održava prema potrebi na inicijativu Generalnog sekretara ili 1/3 članova Sekretarijata.

U slučaju odsustva Generalnog sekretara sjednicu će zakazati pomoćnik generalnog sekretara koga ovlasti Generalni sekretar.

Član 39.

Generalni sekretar

 1. Podnosi izvještaj Predsjedništvu na redovnoj jsednici o brojčanom stanju članstva;
 2. Predlaže Predsjedništvu izbor i razrješenje pomoćnika Generalnog sekretara;
 3. Priprema materijal za održavanje sjednica na kojima vodi zapisnik;
 4. Vodi zapisnik na Kongresu, Glavnom odboru, Predsjedništvu sa pravom glasa i Političkom savjetu, Nadzornom odboru i Statutarnom sudu bez prava glasa;
 5. Na osnovu Statuta i pravilnika, sastavlja Predsedniku SPP i predsjednicima Političkog savjeta, Nadzornog odbora i Statutarnog suda prijedlog dnevnog reda za predstojeće sjednice;
 6. Vodi bilješke o održavanju sjednica organa stranke uz pomoć ostalih članova Sekretarijata i podsjeća predsjednike i šefove organa pred isticanje propisanog roka za održavanje sjednica;
 7. Obavještava Predsjednika i predsjednika Nadzornog odbora u slučaju da se neki organ nije sastao u propisnom roku;
 8. Koordinira izradu finansijskih planova;
 9. Stara se o pravnim aktima stranke u saradnji sa pravnim resorom;
 10. Stara se o sistemu informisanja u saradnji sa medijskim resorom i uz podršku resora za informacione tehnologije koordinira svim stranačkim profilima, grupama i stranicama na socijalnim mrežama i drugim aplikacijama;
 11. Stara se o bazi podataka članova stranke i o poslovima učlanjivanja u saradnji sa administrativnim resorom;
 12. Vodi brigu i stara se o zavođenju pošte i svih pristiglih pisama upućenih stranci i njenim organima, prosljeđuje ih organima kojima su upućena pisma i šalje odgovore organa nazad;
 13. Vodi brigu o kancelarijama stranke, tehničkom osoblju i o kabinetu Predskednika;
 14. Održava odnose sa svim subjektima od važnosti za ispravno poslovanje stranke;
 15. Raspolaže pokretnom imovinom stranke uz saglasnost Predsjednika;
 16. Za svoj rad odgovara Predsejdniku, Predsjedništvu, Glavnom odboru i Kongresu.

Članovi sekretarijata su u obavezi pomagati Generalnom sekretaru u svojim nadležnostima.

Sekretari gradskih odbora i sekretar IO prosleđuju u arhiv stranke zapisnike zaključaka sa sjednica koje vode na način kako Sekretarijat propiše.

Po odobrenju Predsjedništva, Sekretarijat propisuje sadržaj zapisnika za sve organe stranke i može organizovati snimanje i arhiviranje stenograma sa sastanaka organa stranke.

Predsjednik stranke, Predsjedništvo i predsjednik Nadzornog odbora nadgledaju ispravnost rada Generalnog sekretara. Ukoliko ustanove da Generalni sekretar ne obavlja ispravno dužnosti u skladu sa Statutom, predlažu njegovu smjenu na Kongresu stranke.

Član 40.

Izvršni odbor

Izvršni odbor (u daljem tekstu: IO) je izvršni organ stranke.

Predsjednika IO bira Kongres na predlog Predsjednika.

Potpredsjednike, sekretare i članove/šefove resora bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika IO.

Mandat Izvršnog odbora traje 4 godine.

Izvršni odbor čine:

 1. Predsjednik IO,
 2. Do 4 potpredsjednika
 3. Sekretar IO,
 4. Šefovi resora pri IO,
 5. Predsjednik IO Mladih SPP,
 6. Predsjednica IO Ženske mreže SPP,
 7. Kooptirani članovi IO.

Ukoliko predstavnik jednog resora ili druge organizacione jedinice koja je u sastavu Izvršnog odbora ne može prisustvovati sastanku, umjesto sebe šalje svog zamjenika koji učestvuje punopravno na sjednici Izvršnog odbora.

Predstavnici Mladih i Ženske mreže odgovaraju predsjedniku Izvršnog odbora samo za zadatke vezane za Izvršni odbor stranke, dok za zadatke vezane za Mlade SPP i Žensku mrežu SPP/SPP odgovaraju svojim predsjedništvima ovih organizacionih jedinica.

Član 41.

Nadležnosti Izvršnog odbora

 1. Odgovara za sprovođenje odluka Predsjedništvu, Glavnom odboru i Kongresu Stranke;
 2. Predlaže resore i sektore na centralnom nivou;
 3. Vrši nadzor nad radom resora i sektora stranke;
 4. Predlaže Predsjedništvu kadrovska rješenja na centralnom nivou;
 5. Predlaže kadrovske komisije za kadrovska rješenja na lokalnom nivou;
 6. Organi pri Izvršnom odboru daju stručna i operativna mišljenja, smjernice u radu stranci kada su u pitanju određene oblasti djelovanja, kao i prikupljanje stručnog kadra;
 7. Potvrđuje, preinačuje ili donosi odluke u ime resora stranke;
 8. Potvrđuje, preinačuje ili donosi odluke u ime sektora stranke;
 9. Izvršava odluke Predsjedništva stranke iz oblasti kadrovske politike;
 10. Potvrđuje odluke predsjednika Izvršnog odbora između dvije sednice;
 11. Vodi brigu o cjelokupnoj kadrovskoj politici stranke.

Predsjednik IO u hitnim situacijama donosi odluke iz nadležnosti Izvršnog odbora, o kojima se na prvoj narednoj sjednici izjašnjava Izvršni odbor.

Sjednice IO se održavaju najmanje jedanput u 3 mjeseca, a saziva ih predsjednik IO ili potpredsjednik IO. Ukoliko predsjednik IO ne bude sazvao sjednicu u roku, obaveza sazivanja je na 1/3 članova IO. Ako ni tada sejdnica ne bude sazvana, predsjednik Nadzornog odbora obavezno pokreće na Glavnom odboru inicijativu reizbora predsjednika, potpredsjednika i članova IO.

Sednice resora pri IO se održavaju jedanput u 3 mjeseca, a saziva ih šef resora. Ako šef resora ne sazove sjednicu u roku, saziva je predsjednik IO, 1/3 članova IO ili 1/3 članova odbora. Ako ni tada ne bude sazvana sjednica, predsjednik Nadzornog odbora obavezno pokreće na Glavnom odboru inicijativu reizbora šefa i članova odbora pri IO stranke.

Predsjednik IO može prisustvovati po potrebi sjednicama resora ili sektora stranke.

Predsjednik stranke ili potpredsjednik kojeg on ovlasti ima obavezu prisustvovati sjednici IO najmanje jedanput u jednoj godini.

Predsjednika IO bira Kongres stranke.

Potpredsjednika, sekretara i članove Izvršnog odbora/šefove odbora bira Glavni odbor, a način izbora i rad bliže je određen Pravilnikom Izvršnog odbora.

Sekretar IO vodi zapisnik na svim sjednicama centralnih odbora.

Svaki resor ili sektor može izabrati pomoćnika sekretaru IO koji pomaće sekretaru IO u radu.

 Uobičajni resori Stranke su:

 1. Resor za pravo,
 2. Resor za ekonomiju i finansije,
 3. Resor za bezbjednost,
 4. Resor za obrazovanje,
 5. Resor za zdravstvo,
 6. Resor za socijalnu politiku i brigu o porodici,
 7. Resor za kulturu,
 8. Resor za medije i marketing,
 9. Resor za informacione tehnologije,
 10. Resor za urbanizam i građevinu,
 11. Resor za sport,
 12. Resor za zaštitu životne sredine,
 13. Resor za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i brigu o selu,
 14. Resor za spoljne poslove.

Sektori se obrazuju u okviru resora:

 1. Sektor za komunalno stambena pitanja;
 2. Sektor za poslove toplane,
 3. Sektor za gradsku čistoću,
 4. Sektor za vodovod,
 5. Sektor za muzejske poslove,
 6. Sektor za arhivske poslove,
 7. Sektor za bibliotekarske poslove
 8. Sektor za turizam,
 9. Sektor za umjetnička društva,
 10. Sektor za humanitarne poslove,
 11. Sektor za logistiku;
 12. Sektor za odnose sa sindikatima;
 13. Sektor za katastersko-imovinska pitanja;
 14. Sektor za urbanizam;
 15. Sektor za saobraćaj;
 16. Sektor za inspekcijske poslove;
 17. Sektor za vanredne situacije;
 18. Sektor za predškolsko obrazovanje;
 19. Sektor za osnovno obrazovanje;
 20. Sektor za srednje obrazovanje;
 21. Sektor za visoko obrazovanje itd.

Svaki sektor odgovara određenom resoru.

Izvršni odbor definiše pravila i program rada svakog resora i sektora ponaosob.

Član 42.

Politički savjet

Politički savjet je autonoman savjetodavni organ stranke.

Politički savjet čine:

 1. Predsjednik Političkog savjeta;
 2. Potpredsjednik Političkog savjeta;
 3. Stalni članovi Političkog savjeta;
 4. Predsjednik Nadzornog odbora;
 5. Predsjednik Statutarnog suda;
 6. Visoki državni funkcioneri stranke koje su te funkcije obavljali kao kadrovi Stranke;
 7. Visoki lokalni funkcioneri stranke koje su te funkcije obavljali kao kadrovi Stranke;
 8. Bivši predsjednici i visoki funkcioneri stranke;
 9. Savjetnici predsjednika;
 10. Počasni članovi Stranke koji su doprinijeli uspjehu stranke stariji od 40 godina.

Predsjednika Političkog savjeta bira Kongres na predlog Predsjednika stranke.

Politički savjet broji najmanje 4 stalna člana koje bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika Političkog savjeta.

Politički savjet zasjeda najmanje jedanput u 6 mjeseci. Ako predsjednik političkog savjeta ne zakaže sjednicu, predsjednik Nadzornog odbora pokreće pred Kongresom predlog smjene članova Političkog savjeta.

Politički savjet:

 1. Svakih 6 mjeseci daje prijedlog Predsjedništvu u kojem smjeru bi trebala stranka da se kreće;
 2. Predlaže Glavnom odboru godišnji program stranke;
 3. Predlaže predsjedniku stranke predlog izbornog programa stranke;

Politički savjet razmatra idejna i politička pitanja koja su od važnosti za strategiju djelovanja Stranke i daje prijedloge djelovanja Stranke Predsjedništvu.

Član 43.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je autonoman kontrolno-nadzorni organ stranke. Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine.            Nadzorni odbor čine predjsednik i dva člana.

Predsjednika Nadzornog odbora bira Kongres na predlog Predsjednika.

Članove Nadzornog odbora bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika stranke. Članovi Nadzornog odbora ne mogu obavljati druge izvršne funkcije u stranci.

Nadzorni odbor:

 1. Prati, analizira i u izvještaju ocjenjuje aktivnost članova Predsjedništva i drugih organa stranke;
 2. Prati upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom stranke;
 3. Prati poštovanje Statuta, svih pravilnika i poslovnika stranke;
 4. Preuzima vođenje Glavnog odbora, Kongresa i svih organa stranke gdje je Statutom predviđeno, ukoliko se ne zakažu u propisanom roku;
 5. U slučaju nepravilnosti, nepoštovanja pravnih akata stranke ili nanošenja štete i narušavanje ugleda stranke od strane članova Predsjedništva ili nekog drugog funkcionera, Nadzorni odbor predlaže Statutarnom sudu prijedlog sankcije;
 6. Saziva izborni i Kongres u skladu sa Statutom;
 7. Kontroliše prihode stranke i upotrebu finansijskih sredstava stranke;
 8. Podnosi izvještaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja Predsjedništvu po ukazanoj potrebi;
 9. Podnosi izvještaj o poslovanju stranke na zahtjev delegata Kongresa.

Nadzorni odbor se sastaje redovno najmanje jedanput godišnje.

Nadzorni odbor se sastaje vanredno na inicijativu bilo kojeg člana Nadzornog odbora radi donošenja odluka iz svoje nadležnosti, ukoliko bilo koji član ustanovi da funkcioneri krše Statut ili štete radu i ugledu Stranke.

Ukoliko Nadzorni odbor ustanovi da je neki organ bespravno postupao, predlaže Statutarnom sudu prijedlog sankcije.

Rad Nadzornog odbora se bliže uređuje Pravilnikom o Nadzornom odboru.

Ispravnost rada Nadzornog odbora nadgleda Statutarni sud i Statutarni sud može na Kongresu pokrenuti prijedlog smjene organa Nadzornog odbora, za šta je potrebna većina Kongresa.

Član 44.

Statutarni sud

Statutarni sud je autonoman arbitražni organ stranke.

Mandat Statutarnog suda traje 4 godine.

Statutarni sud ima 5 članova.

Predsjednika Statutarnog suda bira Kongres na prijedlog Predsjednika Stranke, a 2 člana Statutarnog suda bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika uda, koja ne mogu obavljati druge izvršne funkcije u stranci. Ostala dva člana su šef pravnog resora pri IO i predsednik Nadzornog odbora.

Statutarni sud:

 1. Rješava sukob između organa i članova Stranke;
 2. Donosi odluku o podnijetim žalbama organa i članova stranke;
 3. Donosi odluku u postupku po žalbi radi isključenja iz partije;
 4. Podnosi izveštaj o svojim odlukama Glavnom odboru;
 5. Arbitrira u slučaju nesporazuma između odborničkih grupa i organa Stranke;
 6. Pokreće prijedlog smjene Predsjednika i članova Nadzornog odbora Kongresu Stranke ukoliko se utvrde nepravilnosti u radu;
 7. Tumači Statut i druga opšta akta stranke;
 8. Ukoliko ga ovlasti nadležni organi, utvrđuje Nacrt i izmjene i dopune Statuta;
 9. Utvrđuje usklađenost opštih akata sa zakonima i Statutom i međusobnu usklađenost opštih akata i donosi jrešenja, ako utvrdi nesaglasnost;
 10. Utvrđuje usklađenost pojedinačnih akata sa zakonom, Statutom i opštim aktima i stavlja van snage neusaglašene pojedinačne akte;
 11. Rješava žalbe u skladu sa Statutom;
 12. Daje mišljenje o prijedlogu pravilnika i poslovnika stranke;

Statutarni sud se sastaje po potrebi ili u hitnim slučajevima kada je potrebno donijeti odluku o sankciji kada organi stranke ne poštuju Program, Statut ili druga pravna akta stranke i podnosi godišnji izvještaj o nepravilnostima u radu članova organa stranke i svojim odlukama Predsjedništvu.

Rad Statutarnog suda se bliže uređuje Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti i Poslovnikom o radu Statutarnog suda.

Član 45.

Mladi SPP

Mladi SPP su organizacija članova SPP mlađih od 29 godina koji pristanu djelovati u okviru organa Mladih SPP i članova koji se učlane direktno u Mlade SPP .

Mladi SPP/SPP promovišu program među omladinom.

Mladi SPP/SPP su autonomni u svom radu i odgovaraju Predsjedništvu stranke.

Način rada Mladih SPP/SPP uređuje se Pravilnikom Mladih SPP koji donosi Glavni odbor na prijedlog Kongresa Mladih.

Mladi SPP imaju svoj tekući račun i pečat.

Član 46.

Ženska mreža SPP

Ženska mreža SPP je organizacija žena članica SPP koje pristanu djelovati u okviru organa Ženske mreže SPP i članica koje se učlane direktno u Žensku mrežu SPP.

Ženska mreža SPP promoviše Program SPP među ženama.

Način rada Ženske mreže SPP uređuje se Pravilnikom Ženske mreže SPP koji donosi Glavni odbor na prijedlog Kongresa Ženske mreže.

Ženska mreža SPP je autonomna u svom radu i odgovara Predsjedništvu stranke. Ženska mreža SPP ima svoj tekući račun i pečat.

Član 47.

Dijaspora stranke

Dijaspora SPP je organizacija članova SPP/SPP koji borave u inostranstvu van Balkana, na teritoriji Evrope, Severne Amerike, Australije i drugih kontinenata.

Dijaspora SPP promoviše program SPP među dijasporom i animira ih za glasanje u ambasadama i konzulatima.

Dijaspora SPP je autonomna u svom radu i odgovara Predsjedništvu stranke. Način rada Dijaspore SPP uređuje se Pravilnikom Dijaspore SPP koji donosi Glavni odbor na predlog Skupštine Dijaspore SPP.

Dijaspora SPP može imati svoj tekući račun i ima pečat.

Član 48.

Balkan SPP

Balkan SPP je organizacija članova SPP koji borave u regionu izvan Srbije, naročito u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Turskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i drugim balkanskim državama.

Balkan SPP promoviše program SPP među Bošnjacima i drugim narodima državljanima Srbije na Balkanu i animira ih za glasanje u ambasadama i konzulatima.

Balkan SPP je autonomna u svom radu i odgovara Predsjedništvu stranke.

Način rada Balkan SPP uređuje se Pravilnikom o radu Balkan SPP koji donosi Glavni odbor na predlog Skupštine Balkan SPP.

Balkan SPP može imati svoj tekući račun i ima pečat.

IV dio

LOKALNA ORGANIZACIJA

Član 49.

Lokalni organi

Lokalni organi Stranke promovišu Program stranke na području na kome djeluju. Pitanja organizacije i djelovanja lokalnih organa bliže uređuje Pravilnik o lokalnoj organizaciji.

 Stranka svoju lokalnu politiku sprovodi kroz:

 1. Regionalni odbori;
 2. Gradske/opštinske odbore;
 3. Gradske/opštinske pododbore;
 4. Mjesne odbore.

Član 50.

Regionalni odbor

Predsjedništvo stranke delegira potpredsjednicima stranke i u izuzetnim situacijama drugim članovima Predsjedništva nadležnost nad koordinacijom regionalnim odborom. Regionalni odbor koordinira rad gradskih/opštinskih odbora i povjereništava na svom području. Članovi regionalni odbora su i predsjednici i potpredsjednici gradskih/opštinskih odbora ili povjereništava na svom području.

Predsjedništvo stranke donosi odluku o grupisanju gradskih/opštinskih odbora i povjereništava u određene regionalne odbore.

Regionalni odbori se sastaju po potrebi.

Član 51.

Gradski/Opštinski odbor

Gradski/Opštinski odbor (u daljem tesktu: GO/OO) se formira radi sprovođenja politike Stranke na teritoriji grada/opštine.

Organi gradskog odbora su:

 1. Skupština GO/OO
 2. Gradski/opštinski odbor

Organi gradskog/opštinskog odbora se biraju u skladu sa Pravilnikom o lokalnoj organizaciji i Pravilnikom o izborima.

Član 52.

Skupština GO/OO je najviši organ lokalne organizacije Stranke.

Skupštinu gradskog/opštinskog odbora čine svi članovi stranke s područja GO/OO.

Skupština GO/OO može biti izborna ili radna.

Radna skupština GO/OO se održava minimum jednom u dvije godine. Redovna izborna skupština GO/OO se održava po pravilu svake 4 godine.

Vanredna skupština GO/OO se održava prema potrebi u skladu sa pravnim aktima stranke.

Skupštinu saziva predsjednik GO/OO. Ako predsjednik GO/OO ne zakaže zasjedanje skupštine u roku, mora je zakazati jedan od potpredsjednika GO/OO, trećina članova gradskog odbora GO/OO ili 1/3 skupštine, ako se ni tada ne zakaže sjednica, Predsjednik ili predsjednik Nadzornog odbora u skladu sa aktima stranke zakazuju Glavni odbor sa tačkom dnevnog reda: Raspisivanje izbora u gradskom/opštinskom odboru.

Skupština GO/OO:

 1. Usvaja izvještaj predsjednika GO/OO o svom radu i radu GO/OO;
 2. Bira i razrješava predsjednika GO/OO i članova GO/OO u skladu sa aktima stranke;
 3. Potvrđuje, preinačuje ili donosi odluke u ime nižih organa GO/OO ukoliko je potrebno;
 4. Donosi odluke o važnim pitanjima za gradski/opštinski odbor.

Odluke skupštine GO/OO može poništiti ili preinačiti Glavni odbor većinom ili Kongres Stranke.

Član 53.

Gradski/Opštinski odbor

Gradski/Opštinski odbor gradskog ogranka je izvršni organ na gradskom nivou. Gradski/Opštinski odbor čine:

 1. Predsjednik GO/OO;
 2. Tri potpredsjednika GO/OO;
 3. Sekretar GO/OO;
 4. Šefovi pododbora GO/OO;
 5. Šef i zamenik šefa odborničke grupe;
 6. Predsjednik odbora Mladih SPP;
 7. Predsjednica, potpredsjednice i sekretarka odbora Ženske mreže SPP;
 8. Predstavnik Dijaspora SPP;
 9. Kooptirani članovi GO/OO
 10. Članovi funkcionerskog kolegija na lokalne vlasti;
 11. Lokalni resorni koordinatori koje delegiraju nadležni resori.

Ukoliko predstavnik jedne organizacione jedinice koja je u sastavu GO/OO ne može prisustvovati sastanku, umjesto sebe šalje svog zamjenika koji učestvuje punopravno na sednici GO/OO.

Predsjednik GO/OO u hitnim situacijama donosi odluke iz nadležnosti GO/OO odbora, o kojima se na prvoj narednoj sjednici izjašnjava GO/OO odbor.

Predstavnici Mladih, Ženske mreže i Dijaspore odgovaraju predsjedniku GO/OO samo za zadatke vezane za GO/OO, dok za zadatke vezane za Mlade SPP, Žensku mrežu SPP i Dijaspore SPP odgovaraju svojim predsjedništvima ovih organizacionih jedinica.

Lokalni resorni koordinatori odgovaraju predsjedniku GO/OO samo za zadatke vezane za GO/OO, dok za zadatke vezane za resore i Izvršni odbor odgovaraju svojim nadležnim resorima i Izvršnom odboru.

Nadležnosti gradskog/opštinskog odbora su:

 1. Organizuje rad stranke na teritoriji gradskog/opštinskog odbora;
 2. Osniva mjesne odbore uz saglasnost sa Predsjedništvom;
 3. Vodi brigu o radu mjesnih odbora;
 4. U koordinaciji sa Sekretarijatom vodi brigu o kancelariji gradskih/opštinskih odbora i podstiče učlanjivanje;
 5. Izvršava odluke Predsjedništva i Glavnog odbora na svojoj teritoriji;
 6. Predlaže listu kandidata za lokalne izbore Predsjedništvu;
 7. Ukoliko se krše odluke GO/OO na nižim organima predlaže Statutarnom sudu predlog sankcije;
 8. Predlaže Predsjedništvu godišnji program djelovanja na teritoriji ogranka;
 9. I ostale nadležnosti u skladu sa Statutom i Pravilnikom o Izvršnom odboru.

Sjednica gradskog/opštinskog odbora se održava najmanje jedanput u 3 mjeseca.

Gradski/Opštinski odbor saziva predsjednik GO/OO. Ako predsjednik GO/OO ne zakaže sednicu u roku, mora je zakazati zamjenik predsjednika GO/OO, trećina članova gradskog odbora GO/OO ili 1/3 skupštine GO/OO. Ako se ni tada ne zakaže sjednica, na prijedlog predsjednika Izvršnog odbora, Predsjednik ili predsjednik Nadzornog odbora zakazuju Glavni odbor sa tačkom dnevnog reda: Raspisivanje izbora u gradskom/opštinskom odboru u skladu sa aktima stranke. Predsjednik ima obavezu prisustvovati sastanku GO/OO najmanje jedanput u 1 godini. Ukoliko se ne izvrši odluka donesena na sjednici gradskog odbora, gradski odbor proslijeđuje Statutarnom sudu prijedlog sankcije.

Za predsjednika GO/OO se može kandidovati svaki član GO/OO odbora koji dobije podršku dva pododbora, a bira skupština u skladu sa Pravilnikom o izborima u stranci.

Potpredsjednike GO/OO i sekretara GO/OO predlažu predsjednik, a bira skupština GO/OO.

Gradski/opštinski odbor ima svoj pečat i žiro račun.

Član 54.

Gradski/opštinski pododbor

Predsjedništvo stranke donosi odluku o grupisanju mjesnih odbora u gradske/opštinske pododbore.

Nadležnosti gradskog/opštinskog pododbora:

 1. Koordinira rad mjesnih odbora na svom području.
 2. Brine o radu mjesnih odbora.
 3. Osniva klubove uz saglasnost GO/OO odbora i Predsjedništva stranke;
 4. Donosi program djelovanja za svoju teritoriju, koju usvaja gradski/opštinski odbor.

Sastav gradskog/opštinskog pododbora:

 1. Šef gradskog/opštinskog pododbora
 2. Zamjenik šefa gradskog/opštinskog pododbora
 3. Predsjednici MO i
 4. Potpredsjednici MO.

Šefa i zamenika šefa predlaže predsjednik, a bira i raspušta GO/OO odbor.

Stupanje na dužnost šefa i zamenika šefa je od dana uručivanja rešenja o imenovanju.

Član 55.

Mjesni odbor

Mjesni odbor (u daljem tesktu: MO) formira se radi sprovođenja politike Stranke na teritoriji mjesnog odbora.

Mesni odbori se osnivaju prema glasačkim mjestima.

Osnovne nadležnosti mjesnog odbora su:

 1. Bira svoje organe u skladu sa Pravilnikom o izborima;
 2. Nastoji učlaniti u Stranku sve građane sa svoje teritorije;
 3. Odgovara za izborni rezultat na svom glasačkom mjestu;
 4. Predlaže GO/OO pododboru godišnji program ciljeva i djelovanja za svoje područje;
 5. Nastoji aktivirati sve članove Stranke sa svoje teritorije u aktivnosti i kampanju Stranke.

Mjesni odbor se sastoji od:

 1. Predsjednika MO;
 2. Potpredsjednika MO;
 3. Kapitena ulica/sela sa područja MO.

Kapiten ulice/sela imenuje se na izbornom sastanku svih članova stranke iz ulica/sela.

Izborni sastanak organizuje GO/OO ili povjereništvo. Obavezno je prisustvo predstavnika kojeg ovlasti Predsjedništvo.

Kada se imenuju svi kapiteni ulica/sela, pristupa se izboru predsjednika i potpredsjednika MO. Obavezno je prisustvo predstavnika kojeg ovlasti Predsjedništvo.

Stupanje na dužnost kapitena, potpredsjednika MO ili predsjednika MO je od dana uručivanja rješenja o imenovanju.

Organi mesnog odbora se biraju u skladu sa Pravilnikom o izborima.

Član 56.

Poslanički klub i odborničke grupe

Stranka može samostalno ili u saradnji sa drugim poslanicima Skupštine Republike Srbije formirati Poslanički klub. Šef i zamjenik šefa poslaničkog kluba iz redova Stranke pravde i pomirenja odgovaraju Predsjedništvu stranke. Poslanički klub djeluje u skladu sa poslovnikom o radu poslaničkog kluba. Generalni sekretar koordinira sekretare Poslaničkog kluba.

Stranka može samostalno ili u saradnji sa drugim odbornicima lokalnih skupština formirati odborničke grupe. Šef i zamjenik šefa odborničke grupe odgovaraju GO/OO odboru, uz saglasnost Predsjedništva stranke na odluke od važnosti za stranku. Odbornička grupa deluje u skladu sa poslovnikom o radu odborničkih grupa. Sekretar GO/OO je sekretar odborničke grupe.

Član 57.

Izborni štab

Od trenutka raspisivanja izbora, u radu stranačkih organa uvodi se posebno upravljanje i Predsjedništvo stranke može imenovati Centralni izborni štab, koji preuzima ovlašćenje Predsjedništva do okončanja izbornog procesa.

Centralnim izbornim štabom rukovodi predsjednik. Centralni izborni štab može imenovati šefa i zamjenika šefa izbornog štaba, koji tokom izborne kampanje odgovaraju predsjedniku.

Centralni izborni štab može uključiti članove i formirati lokalne izborne štabove.

V dio

FINANSIJE

Član 58.

Izvori finansija Stranke su:

 • Javni – sredstva budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave, namjenjena za finansiranje političke aktivnosti.;
 • Privatni – članarina, prilog, nasljedstvo, legat, prihod od imovine i zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih organizacija u Republici Srbiji.

Stranka vodi svoje finansijsko-materijalno poslovanje preko tekućeg računa u skladu sa Zakonom.

Predsjednik stranke u skladu sa Statutom je u obavezi podnijeti Predsjedništvu godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju stranke.

Stranka je u obavezi finansirati iz svojih lokalnih budžeta sve kancelarije stranke koje podrazumjevaju radnike i potreban tehnički materijal.

Stranka je u obavezi izdvajati procenat svog budžeta za rad gradskih/opštinskih odbora, Izvršnog odbora, Mladih SPP i Ženske mreže SPP.

Svi organi stranke su u obavezi kada nalažu potrebe podnijeti zahtjev nadležnim organima stranke radi finansiranja aktivnosti i projekata koje nisu predviđene budžetom. Predsjedništvo usvaja godišnji budžet stranke.

Gradski/opštinski, kao i Mladi SPP, Ženska mreža SPP dužni su da jednom godišnje podnesu izjveštaj o finansijskom poslovanju Sekretarijatu.

Nadzorni odbor vrši provjeru i podnosi izvještaj o poslovanju stranke Predsjedništvu jednom godišnje.

Ukoliko dođe do spora između organa stranke oko finansiranja, Statutarni sud donosi konačnu odluku.

Finansijsko poslovanje će se urediti posebnim Pravilnikom o finansijskom poslovanju u stranci.

VI dio

OPŠTI AKTI STRANKE

Član 59.

Akti stranke su:

 1. Statut;
 2. Poslovnik o radu Kongresa;
 3. Poslovnik o radu Glavnog odbora;
 4. Poslovnik o radu Predsjedništva;
 5. Poslovnik o radu Statutarnog suda;
 6. Pravilnik o radu Izvršnog odbora;
 7. Pravilnik o radu Nadzornog odbora;
 8. Poslovnik o radu Poslaničkog kluba;
 9. Poslovnik o radu odborničkih grupa;
 10. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti;
 11. Pravilnik o izborima u SPP;
 12. Pravilnik o lokalnoj organizaciji;
 13. Pravilnik o finansijskom poslovanju u stranci;
 14. Pravilnik o radu Mladih SPP;
 15. Pravilnik o radu Ženske mreže SPP;
 16. Pravilnik o radu Dijaspore SPP;
 17. Pravilnik o radu Balkan SPP.

Poslovnike donosi organ čiji se poslovi njime regulišu, a pravilnike donosi Glavni odbor stranke.

VII dio

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Član 60.

Inicijativni odbori, povjereništva i koordinatori

Ukoliko se nadležni organi stranke odluče formirati neki organ na osnovu Statuta, obaveza im je osnovati inicijativni odbor za osnivanje tog organa u čijem sastavu će biti najmanje 3 člana.

Ukoliko nadležni organi u skladu sa Statutom raspuste ili smjene neki organ, imenuju umjesto dosadašnjeg organa povjereništvo stranke koje ima obavezu da vodi brigu o poslovima tog organa do reizbora.

Ukoliko se ustanovi da neki organ nije sposoban da samostalno funkcioniše u skladu sa Statutom i drugim aktima stranke, Predsjedništvo ili gradski/opštinski odbor svog domena imenuje koordinatora ili koordinaciono tijelo koji će imati obavezu svojim djelovanjem kroz pomaganje i savjetovanje obezbijediti organu stranke mogućnost ispravnog djelovanja, dok isti organ ne bude sposoban da samostalno funkcioniše. Koordinatora ili koordinaciono telo može imati u u slučaju prelazne faze od raspuštanja organa do novog imenovanja u skladu sa Statutom.

Član 61.

Koordinacija među organima stranke

Izvršni odbor, Sekretarijat i GO/OO/povjereništva su obavezni da međusobno pomažu jedni druge i da pružaju potrebne informacije i logistiku za formiranje, rad i funkcionisanje svih organa stranke u skladu sa nadležnostima koje propisuje ovaj Statut.

Član 62.

Prestanak rada

Stranka može donijeti odluku o prestanku rada, za koju je potrebno 2/3 glasova članova Kongresa. Kongres će odlučiti o raspodjeli imovine stranke.

Član 63.

Donošenje Statuta i Programa

Postupak za donošenje i izmjenu Statuta i Programa mogu pokrenuti Predsjedništvo i Glavni odbor.

Postupak za donošenje godišnjeg programa stranke pokreće Predsjedništvo ili Glavni odbor. Na nacrt Statuta ili nacrt izmjene Statuta Statutarni sud daje mišljenje Glavnom odboru. Na nacrt godišnjeg programa ili nacrt izmjene godišnjeg programa Politički savjet daje mišljenje Glavnom odboru.

Nacrt Statuta i Programa se obavezno proslijeđuje članovima Kongresa najkasnije 10 dana prije održavanja Kongresa, a amandmane na Statut članovi mogu proslijeđivati najkasnije do 24 časa prije održavanja Kongresa.

Novi Statut i Program, izmjena i dopuna Statuta i Programa su punovažne ako za njih glasa ½ ukupnog broja članova Kongresa.

Procedura za donošenje Statuta i Programa se bliže uređuju Poslovnikom o radu Kongresa.

Član 64.

Stupanje na snagu

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja na sjednici Kongresa.

Član 65.

Važenje akata

Sva ostala opšta akta stranke važe samo ako su u skladu sa ovim Statutom, a ocjenu validnosti daje Statutarni sud.

Novi Pazar, 04.05.2023. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

Usame Zukorlić