U ime Boga Svemogućeg!

Mi članovi Stranke pravde i pomirenja;

Imajući u vidu odgovornost prema stvaranju;

Riješeni da obnovimo zajedništvo u cilju jačanja slobode, demokratije, nezavisnosti i mira, u duhu solidarnosti i otvorenosti prema svijetu, odlučni za život sa drugima uz uzajamno razmatranje i uvažavanje različitosti;

Svjesni zajedničkih dostignuća i sopstvene odgovornosti prema budućnosti generacija;

Znajući da samo oni koji koriste svoju slobodu ostaju i dalje slobodni, te da se snaga jednog naroda mjeri dobrobiti njegovih najslabijih članova;[1]

Usvajamo:

P R O G R A M S K A   N A Č E L A

I

ZA ČOVJEKA

Uvažavajući razlike u društvu, poštujući tradiciju, odbacujemo historicizam; ne slažući se sa tezom da je historija nužno učiteljica života, okrećemo se budućnosti. U vrijednostima nepopustljivi, slobodni pred državom i obavezni pred društvom i pojedincem, dužni da podržimo boljeg, zalažemo se za slobodnog čovjeka koji teži istinitosti, vjeri i pravdi ne ugrožavajući nikoga, čovjeka dobročinitelja na kome počiva sretna porodica i prosperitetna zajednica. Vjerujemo da je kvalitet života u stalnoj dinamici rješavanja, spremni da učimo i prihvatamo od učenijih i boljih. Odajemo priznanje razlikama, jer one određuju naš identitet i oplemenjuju suštinu.

Samo duhovno, etički i umno zdrava i plemenita osoba može biti pravi nosilac odgovornosti na Zemlji i pronositelj dobra radi suzbijanja nereda i uspostave reda. Ljudsko biće ne može živjeti bez slobode. Slijepa sila rađa nepravdu, a nepravda izaziva otpor. Svaka tiranija je banalna i svaka banalnost dovodi do tiranije.

Prenimo društvo iz apatije i nepokretnog svečanog čuđenja nad sobom i uložimo sve naše snage da se ono okrene djelatnosti umjesto čamotinji i žalopojki nad sobom.

Ne priznajući obale, uvažavajući bistrinu izvora, uvijek smo na ušću.

 

II

NACIONALNA JEDNAKOST

Svi ljudi, svi narodi i sve zajednice su jednakopravni. Odbacujemo submisivno stanje i lažne pobjede kako bi udruženi oko stvarnih vrijednosti ostali zajedno. Zalažemo se za pravedno društvo u državi svih naroda, zajednica i građana koji žive na njenom području. U tom smislu, neophodna je promjena člana 1. Ustava Republike Srbije.

Bošnjaci su autohton narod sa pravom na konstitutivnost koja im osigurava sva kolektivna i individualna prava.

Bošnjaci, kao i svi drugi narodi i zajednice, imaju pravo na ustavnu jednakost pred državom, očuvanje, njegovanje i oblikovanje svih po­javnosti vlastite kulture kroz državne i druge institucije i organizacije. Država mora obezbijediti uslove za očuvanje posebnosti njenih na­roda i zajednica.

Izborit ćemo se za punu implementaciju obrazovanja Boš­njaka i drugih naroda i zajednica na svom maternjem jeziku i njegovo dalje etabliranje kroz institucije države Srbije. Insistirat ćemo na potpunoj upotrebi jezika i pisma Boš­njaka i drugih naroda i zajednica u svim državnim, javnim i drugim institucijama od značaja za Boš­njake i druge građane. Također, zalagat ćemo se za informisa­nje na maternjem jeziku na javnim servisima i drugim medijima koji su u obavezi da poštivaju zakonske regulative o informisanju nacionalnih zajednica na maternjem jeziku.

III

REGIONALIZACIJA I DECENTRALIZACIJA

Zalažemo se za savremenu državu sa efikasnom administracijom, decentralizaciju vlasti kroz regione sa značajnim stepenom samouprave i politikom ravnomjernog regionalnog razvoja.

Sandžak je historijska regija sa etničkim, kulturološkim, vjerskim, ge­ografskim, ekonomskim i drugim posebnostima, što predstavlja osnovu za uspostavu prekogranične evropske autonomne regije koja bi Bošnja­cima obezbijedila osjećaj sigurnosti i svim građanima omogućila brži društveni razvoj, te doprinijela lokalnoj i regionalnoj sigurnosti. Zalažemo se i borit ćemo se za ista prava svih ostalih, u zemlji i van nje.

Status Sandžaka će biti ostvaren kroz ustavne i zakonske okvire država Srbije i Crne Gore, a prema modelu već postojećih prekogranič­nih evropskih regija. Uspostava evropske prekogranične regije Sandžak omogućit će očuvanje postojećih kulturnih, tradicionalnih, vjerskih, na­cionalnih, rodbinskih i drugih veza i jače povezivanje gradova i općina sjevernog i južnog Sandžaka, te omogućiti brži protok ljudi i roba, što će dovesti do uvećanja ukupnog ekonomskog i općeg društvenog potenci­jala ove pogranične zone.

Uspostava prekogranične evropske regije Sandžak predstavljala bi značajan doprinos miru i stabilnosti šire regije.

IV

POMIRENJE

Uspostava višepartijskog sistema, a kao posljedica stogodišnjeg odsustva Bošnjaka iz institucionalnog života i političkih antagonizama, dovela je do netrpeljivosti i nesporazuma unutar bošnjačkog korpusa u Sandžaku, što je kulminiralo agresijom na Islamsku zajednicu 2007. godine. Podjele i svađe unutar Sandžaka postale su prepreka rješava­nju, pa čak i delegiranju važnih statusnih pitanja. Da bi se prevazišlo ovo stanje neophodno je okupiti sve društvene snage koje žele dobro narodu s ciljem nacionalnog pomirenja u duhu bošnjačkih etičkih, vjerskih i kulturnih vrijednosti.

Nacionalno pomirenje utemeljeno na suštinskim vrijednostima i principima, o kojima Bošnjaci kao narod moraju imati konsenzus mišlje­nja i političkog djelovanja, put je koji vodi u svijetlu budućnost. Na tom putu neophodno je podnijeti sve žrtve i prevazići lične animozitete radi suštinskog djelovanja i jačanja ukupnog kolektivnog kapaci­teta, čime će se uvećati naš politički potencijal kod domaćih i međunarodnih faktora.

Osim unutarbošnjačkog pomirenja, zalagat ćemo se za unutarsrpsko pomirenje, kao i pomirenje drugih naroda i zajednica na području Srbije, Balkana i Evrope.

Zalažemo se i za bošnjačko-srpsko pomirenje, kao i pomirenje među Srbima i Hrvatima te Srbima i Albancima.

Opće pomirenje na Balkanu nužni je preduslov za uspostavu punog mira i stabilnosti, što je neophodna pretpostavka za puni prosperitet u budućnosti.

 

V

VJERSKA RAVNOPRAVNOST

U duhu principa vjerske jednakopravnosti, zalažemo se za individualnu i kolektivnu jednakost svih građana na polju primjene vjerskih prava i sloboda. Posebno insistiramo na obavezi državnih organa u pružanju zaštite jedinstva manjinskih tradicionalnih vjerskih zajednica i crkava.

Kao posljedica nepoštivanja ovog principa došlo je do ugrožavanja jedinstva Islamske zajednice.

Zalažemo se za vraćanje punog institucionalnog jedinstva Islamske zajednice. Promovišemo pravo svakog pojedinca na svoju vjeru i njeno prakticiranje na civilizovan i miroljubiv način. Zato što su vjera i sloboda u nužnoj korelaciji, potenciramo da je pojedinac prije kolektiviteta ključni nosilac slobode vjere. Svjesni neodvojivosti slobode i odgovornosti, podržavamo slobodu misli, istinitosti, svjetonazora i pripadanja svakog čovjeka. Odbacujemo širenje mržnje, nepovjerenja, straha i nasilje u ime vjere.

Svjesni da se kod nas religije previše vezuju za naciju, podsjećamo da su nam ethos ili moral svima isti. Ako je neko drugi loš, ja moram biti dobar. Nametnuto mišljenje je ništavno.

VI

ZAŠTITA KULTURNOG NASLIJEĐA

Zalagat ćemo se za očuvanje kulturnog materijalnog i nematerijalnog naslijeđa svih naroda i zajednica na području Republike Srbije i susjednih država u okviru dobrosusjedske saradnje.

Jedan od stubova opstanka Bošnjaka i drugih muslimanskih zajednica, a posebno bošnjačke materi­jalne i nematerijalne kulture, jesu vakufi i drugi kulturno-historijski spo­menici. Tokom prošlog stoljeća ova vrijednost je agresivno ugrožavana od strane različitih režima, što je dovelo do velikog broja otuđenja, ruše­nja, skrnavljenja i omalovažavanja, a što je, nažalost, povremeno i danas prisutno. Zato je neophodna sveobuhvatna politička i dugotrajna akcija radi zaštite i unapređenja ovih dobara. Ne smije se dozvoliti licemjerstvo kulture.

VII

BORBA PROTIV SIROMAŠTVA

Masovno siromaštvo jedno je od najvećih zala koje pritiska mnoge građa­ne, o čemu ne postoji dovoljna svijest kod zvaničnika na jav­nim pozicijama, kao ni dovoljno informacija u medijima. Stvarna slika siromaštva mnogo je tragičnija od povremenih ilustracija koje saznaje­mo kroz istraživanja i humanitarne akcije pojedinih organizacija i medija. Razlog za to nalazimo i u iracionalnoj sposobnosti naroda da trpeći siromaštvo čuva minimum sopstvenog dostojanstva.

Na hilja­de porodica živi ispod crvene linije siromaštva, a to znači da nisu sigurni da li će sljedećeg dana imati novca za hljeb i mlijeko. Ne može se narod prepustiti isključivo humanitarnim kuhinjama koje svakodnevno dijele više desetina hiljada obroka u pojedinim gradovima i općinama.

Zato jedan od ključnih svakodnevnih programa političkog djelovanja mora biti sveobuhvatna borba protiv si­romaštva. U tom smislu, moramo imati svijesti i osjećanja odgovornosti prema narodu, a posebno prema siromašnima i ugroženima. Naš politič­ki govor mora biti takav da ga svi građani, posebno oni ugroženi, dožive kao svoj. Naša politička grupa imat će smisla ako permanentno bude imala principijelan i dosljedan politički rad koji će doprinijeti da se teško stanje počne mijenjati nabolje. Prva briga će nam uvijek biti najsiromašniji.

Važna pretopostavka u borbi protiv siromaštva je zaštita sela i suzbijanje negativnih migracija. U tom cilju, zalažemo se za usvajanje zakona kojim bi se osigurale poreske olakšice za sva pravna i fizička lica na selu, i to po slijedećem principu:

  • Za sela do 600 metara nadmorske visine, poreske olakšice od 40%
  • Za sela iznad 600 metara nadmorske visine, sva pravna i fizička lica potpuno osloboditi poreza.

Ovim mjerama zaustavila bi se praksa napuštanja sela i otpočeo proces migracija prema selu, što je nužni preduslov očuvanja elementarnog demografskog resursa.

Ne smije se zaboraviti da siromaštvo nema ni naciju ni vjeru.

VIII

OTVARANJE RADNIH MJESTA

Najozbiljniji iskorak u borbi protiv siromaštva je otvaranje novih rad­nih mjesta i zapošljavanje značajnog broja mladih ljudi kako bi se uspostavio minimum socijalne pravde. Društvo socijalne pravde je naš konačni cilj.

Za ovaj poduhvat neophodno je obezbijediti potreban ambijent za ozbiljne investicije u privredi i dati prednost investiranju u sektoru proizvodnje. Za uspjeh ovog koncepta neophodno je osigurati podsticajna sredstva za domaće i strane ulagače i olakšati administrativne procedure za investitore. Strani kapital ne smatramo rješenjem, već dobrodošlom potporom. Sopstveni resursi i kapaciteti su nam prioritet.

 

IX

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Princip ravnomjernog regionalnog razvoja neophodno je primijeniti i na polju saobraćajne infrastrukture.

Okončanje radova na evropskim koridorima 10 i 11 i izgradnja adekvatnih pristupnih saobraćajnica duž ova dva koridora predstavljaju nužni preduslov privrednog i društvenog razvoja.

Zbog stogodišnje zapostavljenosti u izgradnji putne infrastrukture na području Sandžaka, neophodno je hitno uvrstiti u prioritete lokalne i državne politike saobraćajnu infrastrukturu ovog područja.

Geostrateški, Sandžak ispunjava sve uslove da bude raskršće autopu­teva Beograd-Jadransko more i Sarajevo-Novi Pazar.

Sandžaku je neophodan aerodrom za putnički i kargo saobraćaj; ali u Sandžaku, a ne u blizini.

Posebno je važno otkloniti historijsku nepravdu otvaranjem direk­tnih putnih komunikacija Tutin-Petnjica-Bijelo Polje i Sjenica-Tutin, Sje­nica-Bijelo Polje i Sjenica-Prijepolje.

Ma koliko zvučalo nevjerovatnim, ali se definitivno Novi Pazar mora suočiti sa svojevrsnom sramotom nedostatka željeznice u 21. vijeku. Ne­ophodno je izgraditi željeznicu od Raške preko Novog Pazara do Priboja.

Nužno je hitno asfaltiranje puteva do svih naseljenih mjesta i konačno stavljanje tačke na osjećaj da je asfaltni put luksuz i privilegija.

Putevi su važni, ali su još važniji oni koji njima putuju i ono šta se njima prevozi. Loši odnosi u regionu znače prazne nove puteve.

X

BORBA PROTIV KRIMINALA

Da bi program borbe protiv siromaštva i program otvaranja novih radnih mjesta imali ozbiljan smisao, neophodno je presjeći krvotok svo­jevrsnog otvorenog organiziranog kriminala koji obesmišljava svaki po­kušaj ozdravljenja socijalnog i ekonomskog stanja. Svi oblici kriminala moraju biti ključna meta ozbiljnog političkog djelovanja. Prvi takav ključ­ni udarac kriminalu zadaje se presijecanjem sprege između vladajuće politike i kriminalaca. Kriminalne grupe koje nemaju podršku gradskih i općinskih uprava, kao i podršku pojedinih struktura policije, tužilaštva i pravosuđa ne mogu značajnije ugroziti društvo.

Svjedoci smo da su brojne strukture vlasti u neodvojivom zagrljaju sa lokal­nim, regionalnim, pa i međunarodnim kriminalnim grupama preko kojih se crpi finansijska energija građana, budžetska sredstva troše za projek­te ličnog interesa, a prljavim kapitalom političkih kriminalaca obesmišljavaju kapital i konkurentnost sve malobrojnijih poštenih privrednika.

Da bi sve ovo postalo mogućno, neophodna je potpuna nezavisnost sudstva.

XI

BORBA PROTIV KORUPCIJE

Korupcija općenito, a posebno sistemska korupcija, predstavlja ma­ligno oboljenje političkog sektora preko koga političari i kri­minalci parazitski izjedaju snagu društva i kroz uspostavu moralno izvr­nutih standarda obezbjeđuju nelojalnu prednost etički i profesionalno nedoraslim pojedincima, grupama i pravnim subjektima. Korupcija se može svesti na minimum ili iskorijeniti isključivo dolaskom na vlast onih kadrova koji po etičkim standardima ispravno postupaju, poštujući univerzalne standarde poštenja i odanosti, te uslov profesionalnog kvaliteta sposobnosti i stručnosti.

Za uspješno suzbijanje korupcije potrebno je sudstvo zaštićeno od uticaja političkih partija.

XII

BORBA PROTIV NASILJA

Po univerzalnim etičkim zakonima i povijesnom iskustvu, osjećaj sigurnosti je os­novna pretpostavka sreće i prosperiteta pojedinca i kolektiviteta. Ne­dostaci uređenosti pravnog sistema, kao i selektivna primjena pravnih normi prema određenim akterima nasilja, uz intenzivnu spregu krimi­nala i subjekata pravde, dovodi do kontinuiranog osjećaja nesigurnosti građana.

Učestala ubistva i drugi akti nasilja bez pravosudnog epiloga dodatno izazivaju opravdan strah građana za sebe i svoje porodice. Sprega organizovanog kriminala i političara, veoma izražena bliskost pojedinih struktura vlasti sa narko-klanovima, skoro uobičajena pojava dilovanja droge na javnim mjestima, pa čak i pred školama, te veoma veliki broj nasilnih narkomana – ne ostavljaju nam izbor osim okupljanja svih zdravih snaga u cilju vraćanja elementarne bezbjednosti.

Borit ćemo se protiv porodičnog nasilja koje, nažalost, eskalira i prijeti da značajno ugrozi osnovnu ćeliju društva.

Borba protiv nasilja u sportu zauzima važno mjesto u našem djelovanju.

Radi pune koordinacije svih aktivnosti u borbi protiv svih oblika nasilja među nadležnim državnim organima i ustanovama i svim zainteresovanim društvenim faktorima, zalažemo se za osnivanje Nacionalnog savjeta za pacifizaciju društva.

Borit ćemo se neumorno protiv nasilja u porodici, nasilja nad ženama, kao i maloljetnim i bespomoćnim licima.

XIII

SUZBIJANJE NEMORALA, NEKULTURE I PRIMITIVIZMA

Duže vrijeme u našem društvu dominira pogrešan kulturni model u kome se preferiraju perverznost, vulgarnost i primitivizam. Nema napretka društvu u kome se nemoral, nekultura i primitivizam neskriveno promovišu i podržavaju čak i sa pozicije vlasti i medija. Nažalost, svjedoci smo sva­kodnevne promocije ovih pošasti kroz razne manifestaci­je koje obavezno prate distribucija narkotika i alkoholnih pića. Pojedini politički subjekti jeftinu zabavu i organiziranje raznih besplatnih puto­vanja za mlade u kojima se promoviraju destruktivna ponašanja koriste za regrutovanje stranačkog članstva i vezivanje ljudi za svoje nečasne programe. Zato je neophodna hitna promjena takve vlasti i široka politička akcija za zaštitu mladih od takvih i sličnih programa. Ne smijemo ignorisati pi­tanje kakva nas budućnost čeka sa mladima koji se kroz takve programe prljaju i koji bi u budućnosti trebali da budu očevi i majke koji će rađati i odgajati djecu.

XIV

ZDRAVSTVO

Stanje u zdravstvenom sektoru izuzetno je loše. Zato je neophodna ši­roka politička akcija koja se može realizirati isključivo sa pozicije vlasti kojom bi se izvršila temeljna reforma u etičkoj, profesionalnoj i organi­zacionoj dimenziji strukture zdravstvenih ustanova. Ljekari sa dokazanim etičkim i profesionalnim kvalitetima treba da dobiju do­minantnu poziciju u zdravstvu dok oni drugi moraju biti sankcionisani i isključeni iz zdravstvene djelatnosti. Spriječiti masovni odlazak školovanih ljekara u inostranstvo, kako ne bi bili prepušteni liječenju od strane nadriljekara.

Organiziranje zdravstvenog sistema ravnomjerno na cijelom području zemlje mora se prilagoditi potrebama građana.

XV

OBRAZOVANJE

Obrazovanje je najvažniji segment za prosperitet društva, što ne može biti tema isključivo Zakona o obrazovanju. Suština ambicije neokolonijalizma je otimanje intelektualnog potencijala.  Ljudski talenat je Božiji dar, što nas obavezuje na uspostavu sistema za njegovanje i afirmaciju talenata, kako bismo se bavili najboljima, a nipošto najgorima. Od kvaliteta obrazovanja zavisi kvalitet naše budućnosti. Obrazovni sistem nužno je najprije zaštititi od raznih oblika korupcije i drugih zloupotreba od strane političkih moćnika koji godinama ugrožavaju kvalitet obrazovanja kroz upošljavanje kadrova za novac ili po stra­načkoj podobnosti, čime djeca postaju žrtve neadekvatnog kadra, što ostavlja posljedice u obrazovanju i etičkom formiranju kroz loše učitelje, nastavnike i profesore. Strategijom obrazovanja treba rangirati škole. Potrebno je napraviti preciznu strategiju i plan koliko i kakvih stručnjaka u Srbiji treba, kakve oni škole treba da završe i na koja će se mjesta zaposliti. Zakonom treba utvrditi da svi univerziteti budu neprofitne organizacije koje će dobit ulagati u istraživanja i stipendije talentima. Poreskim sistemom treba stimulisati davanje donacija nacionalnim obrazovnim i kulturnim institucijama. Ne školujmo više djecu za Evropu i svijet. Još su stari Grci rekli: „Spoznaj sebe i drži mjeru.“

Visokoškolski obrazovni sistem treba zaštititi od oligarhijskog uticaja interesnih grupa koje kvalitet obrazovanja u ovom sektoru ugrožavaju skoro tri decenije.

XVI

SLOBODA MEDIJA

Slobodne medije je neophodno za­štititi i dati im punu podršku. Lokalne vlasti koje zloupotrebom budžetskih sred­stava građana uspostavljaju kontrolu nad medijima koristeći ih za nelegiti­mno održavanje na vlasti i bezočno blaćenje političkih neistomišljenika moraju se mijenjati. Narodu su potrebni mediji koji će obezbijediti slo­bodno informisanje i koji će ga zaštiti od trovanja raznim destruktivnim programima.

Sloboda govora štiti od zloupotrebe retorike.

XVII

ZAŠTITA I AFIRMACIJA PORODICE, ŽENE I DJETETA

Porodica je temeljna ćelija društva od čijeg kvaliteta zavisi kvalitet novih generacija, a to znači i budućnost zajednice. Žena, kao ključni stub porodice, u svetoj ulozi majke i u drugim porodično-društvenim uloga­ma faktor je od čijeg moralnog ili mentalnog kvaliteta ovisi kvalitet za­jednice. Zato je neophodno ženi individualno i kolektivno pružiti punu podršku i zaštitu, te joj omogućiti dobre šanse i ambijent u kome bi afir­misala sposobnosti neophodne za puni društveni razvoj zajednice. Ženama koje se odluče na rađanje neophodno je dodijeliti mjesečnu finansijsku podršku u iznosu ne manjem od zakonskog minimuma adekvatno broju djece.

Djeca su najvrednije blago svake porodice, najljepši ukras i izvor prave sreće. Djeca imaju pravo na zdrav odgoj, kvalitetno obrazovanje i punu zaštitu od svih vidljivih i nevidljivih opasnosti. Vaspitana i obrazovana djeca garant su svijetle budućnosti.

XVIII

AFIRMACIJA MLADIH

Od kvaliteta mladih zavisi kvalitet budućih generacija. Zato je naša obaveza da sa svih pozicija, a posebno pozicije vlasti, uspostavimo am­bijent u kome će se mlade generacije kvalitetno odgajati i obrazovati i u kome će moći afirmisati svoje kvalitete formirajući se kao sposobne i čvrste ličnosti spremne da ponesu breme lične, porodične i kolektivne odgovornosti.

XIX

DIJALOG

Činjenica da živimo na prostoru sa kulturološkim, političkim i drugim različitostima, koje su kroz povijest korištene za brojne, pa i krvave su­kobe, ukazuje na važnost opredjeljenja za rješavanje svih pitanja, a po­sebno konflikata isključivo dijalogom. Naša nacionalna i vjerska tradicija predstavlja snažan resurs za afirmaciju kulture dijaloga, što je jedna od aktualnih, ali i permanentnih idejnih i metodičkih odrednica naše stranke.

Moramo pokazati snagu i umijeće međusobnog di­jaloga po svim važnim temama i pitanjima, a posebno oko ključnih naci­onalnih i državnih interesa.

U našem političkom djelovanju dijalog će biti osnovno sredstvo rje­šavanja otvorenih pitanja sa drugim narodima. U tom smislu, snažno podržavamo najavljeni bošnjačko-srpski dijalog, kao i dijalog sa ostalim komšijskim narodima koji će konačno dovesti do punog pomirenja i traj­nog mira i stabilnosti u regionu.

[1]Preambula je preuzeta iz Ustava Švicarske.