Prof. dr Rejhan R. Kurtović rođen 12.10.1986. godine u Sjenici, u pravničkoj porodici (otac sudija, dugogodišnji predsednik suda, majka advokat).

U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu gimnaziju. Diplomirao je 2009. godine na Pravnom fakultetu.  2012. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom ,,Uloga nacionalnih savjeta u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina“

Doktorsku disertaciju odbranio je 2014. godine, na temu ,,Manjinska prava i slobode u novom  međunarodnom poretku i legislativi Srbije”.

Univerzitetsku karijeru započeo je 2010. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Pazaru gdje je biran za asistenta na javno-pravnoj grupi predmeta.

  1. godine biran je u zvanje docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Pazaru.
  2. godine biran je u zvanje docenta na Univerzitetu u Travniku gdje predaje pravnu grupu predmeta.

Od 2016. godine predavač je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, gdje predaje na  Pravnom fakultetu.

  1. godine bio je predavač po pozivu na Pravosudnoj akademiji u Beogradu.
  2. godine bio je izabran za rukovodioca Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru.
  3. godine biran je u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu u Novom Pazaru.
  4. godine bio je izabran za predsjednika Skupštine opštine Sjenica.
  5. godine izabran je člana Savjeta Univerziteta u Novom Pazaru.
  6. godine izabran je za potpredsjednika Stranke pravde i pomirenja.

Autor je više od 30 naučnih i stručnih radova i učesnik preko 50 naučnih konferencija.

Član je naučnih odbora domaćih i stranih stručnih i naučnih časopisa.

Recenzent je nekoliko monografija i knjiga. Oženjen je i otac je četvoro djece.