U skladu sa čl. 10. i 14. Zakona o političkim strankama (Službeni glasnik R. Srbije, broj 36/09), članom 57 Statuta na I Izbornoj skupštini stranke održanoj, 23.12.2017.godine u Novom Pazaru usvajaju se izmjene i dopune Statuta:

 

СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА/STRANKA PRAVDE I POMIRENJA

 

I dio

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Predmet Statuta

Ovim Statutom Странка правде и помирења/Stranka pravde i pomirenja uređuje i utvrđuje: svoj naziv, znak, sjedište, načela djelovanja, prava i obaveze članova, oblike organizovanja, organe upravljanja, načine njihovog imenovanja, izbora i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za djelovanje kao i druga pitanja od značaja za rad.

 

Član 2.

Pravni status

Странка правде и помирења/Stranka pravde i pomirenja je pravno lice upisano u Registar političkih stranaka koja je registrirana u skladu sa Zakonom o političkim strankama (Službeni glasnik RS broj 36/09.)

Странка правде и помирења/Stranka pravde i pomirenja je stranka bošnjačke nacionalne manjine u R. Srbiji

 

Član 3.

Naziv, zastupanje i sjedište

Naziv stranke je „Странка правде и помирења“ na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom i „Stranka pravde i pomirenja“ na bosanskom jeziku i latiničnim pismom, a skraćen naziv СПП , odnosno, SPP ( u daljem tekstu: Stranka)

Stranku zastupa Predsjednik stranke, a predsjednik može ovlastiti i druga lica da zastupaju i predstavljaju stranku u skladu sa ovim Statutom.

Sjedište Stranke je u Novom Pazaru ul. Rifata Burdžovića br. 1.

 

Član 4.

Pečat i obilježja

Stranka ima pečat okruglog oblika, na kome je po obodu ispisan tekst naziva stranke „Странка правде и помирења“, na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom, a u središtu je ispisan na bosanskom jeziku i latiničnim pismom „Stranka pravde i pomirenja“, a na dnu pečata je upisano sjedište stranke „Novi Pazar“ dok se u središnjem dijelu nalazi amblem.

Pečat organizacionih jedinica po teritorijalnom principu sadrži naziv Stranke i naziv i mjesto organizacionih jedinica po teritorijalnom principu.

Странка правде и помирења / Stranka pravde i pomirenja ima obilježja koja čine zastava i amblem.

Zastava stranke je pravougaonog oblika, bijele boje. U središnjem dijelu zastave je amblem Stranke.

Amblem stranke je znak sa latiničnim tekstom, početna slova stranke „SPP“ latiničnim pismom, ispod kojih ide puni naziv stranke, kako je upisano u registar.

 

Član 5.

Javnost rada

Rad Stranke je javan i on se ostvaruje kroz javne skupove, tribine, internet prezentacije i na druge načine uspostavljajući odnos sa članovima i potencijalnim članovima stranke.

 

Član 6.

Osnovna načela djelovanja

Stranka djeluje radi ostvarivanja sljedećih osnovnih programskih načela i ciljeva:

 

I ZA ČOVJEKA

Odajemo priznanje razlikama, jer one određuju naš identitet i oplemenjuju suštinu.

 

II NACIONALNA JEDNAKOST

Zalažemo se zastupanje interesa Bošnjaka i unapređenje i  očuvanje, njegovanje i oblikovanje svih pojavnosti vlastite kulture kroz državne i druge institucije i organizacije,informisanje na maternjem jeziku.

Zalažemo se za pravedno društvo u državi svih naroda, zajednica i građana koji žive na njenom području.

 

III REGIONALIZACIJA I DECENTRALIZACIJA

Zalažemo se za savremenu državu sa efikasnom administracijom, decentralizaciju vlasti kroz regione sa značajnim stepenom samouprave i politikom ravnomjernog regionalnog razvoja.

 

IV POMIRENJE

Opće pomirenje na Balkanu nužni je preduslov za uspostavu punog mira i stabilnosti, što je neophodna pretpostavka za puni prosperitet u budućnosti.

 

V VJERSKA RAVNOPRAVNOST

U duhu principa vjerske jednakopravnosti, zalažemo se za individualnu i kolektivnu jednakost svih građana na polju primjene vjerskih prava i sloboda.

 

VI ZAŠTITA KULTURNOG NASLIJEĐA

Jedan od stubova opstanka Bošnjaka a posebno bošnjačke materijalne i nematerijalne kulture, jesu vakufi i drugi kulturno-historijski spomenici. Zalagat ćemo se za očuvanje kulturnog materijalnog i nematerijalnog naslijeđa svih naroda i zajednica na području Republike Srbije i susjednih država u okviru dobrosusjedske saradnje.

 

VII BORBA PROTIV SIROMAŠTVA

Jedan od ključnih svakodnevnih programa političkog djelovanja mora biti sveobuhvatna borba protiv si­romaštva. U tom smislu, moramo imati svijesti i osjećanja odgovornosti prema narodu, a posebno prema siromašnima i ugroženima.

 

VIII OTVARANJE RADNIH MJESTA

Najozbiljniji iskorak u borbi protiv siromaštva je otvaranje novih rad­nih mjesta i zapošljavanje značajnog broja mladih ljudi kako bi se uspostavio minimum socijalne pravde. Društvo socijalne pravde je naš konačni cilj.

 

IX SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Princip ravnomjernog regionalnog razvoja neophodno je primijeniti i na polju saobraćajne infrastrukture. Zbog stogodišnje zapostavljenosti u izgradnji putne infrastrukture na području Sandžaka, neophodno je hitno uvrstiti u prioritete lokalne i državne politike saobraćajnu infrastrukturu ovog područja.

 

X BORBA PROTIV KRIMINALA

Svi oblici kriminala moraju biti ključna meta ozbiljnog političkog djelovanja. Prvi takav ključ­ni udarac kriminalu zadaje se presijecanjem sprege između vladajuće politike i kriminalaca.

 

XI BORBA PROTIV KORUPCIJE

Korupcija se može svesti na minimum ili iskorijeniti isključivo dolaskom na vlast onih kadrova koji po etičkim standardima ispravno postupaju, poštujući univerzalne standarde poštenja i odanosti, te uslov profesionalnog kvaliteta sposobnosti i stručnosti.

 

XII BORBA PROTIV NASILJA

Učestala ubistva, sprega organizovanog kriminala i političara, izražena bliskost pojedinih struktura vlasti sa narko-klanovima, porodično nasilje, nasilje u sportu, nasilje nad ženama, nasilje nad maloljetnim i bespomoćnim licima– ne ostavljaju nam izbor osim okupljanja svih zdravih snaga u cilju vraćanja elementarne bezbjednosti.

 

XIII SUZBIJANJE NEMORALA, NEKULTURE I PRIMITIVIZMA

Nema napretka društvu u kome se nemoral, nekultura i primitivizam neskriveno promovišu i podržavaju čak i sa pozicije vlasti i medija. Ne smijemo ignorisati pi­tanje kakva nas budućnost čeka sa mladima koji se kroz takve programe prljaju i koji bi u budućnosti trebali da budu očevi i majke koji će rađati i odgajati djecu.

 

XIV ZDRAVSTVO

Neophodna ši­roka politička akcija koja se može realizirati isključivo sa pozicije vlasti kojom bi se izvršila temeljna reforma u etičkoj, profesionalnoj i organi­zacionoj dimenziji strukture zdravstvenih ustanova.

 

XV OBRAZOVANJE

Obrazovni sistem neophodno je najprije zaštititi od raznih oblika korupcije i drugih zloupotreba. Potrebno je napraviti preciznu strategiju i plan koliko i kakvih stručnjaka u Srbiji treba, zakonom utvrditi da svi univerziteti budu neprofitne organizacije, poreskim sistemom stimulisati davanje donacija nacionalnim obrazovnim i kulturnim institucijama.

Izborit ćemo se za punu implementaciju obrazovanja Bošnjaka i drugih naroda i zajednica na svom maternjem jeziku i njegovo dalje etabliranje kroz institucije države Srbije.

 

XVI SLOBODA MEDIJA

Slobodne medije je neophodno za­štititi i dati im punu podršku. . Narodu su potrebni mediji koji će obezbijediti slo­bodno informisanje i koji će ga zaštiti od trovanja raznim destruktivnim programima.

 

XVII ZAŠTITA I AFIRMACIJA PORODICE, ŽENE I DJETETA

Naša je obaveza da sa svih pozicija, a posebno pozicije vlasti, uspostavimo am­bijent u kome će se mlade generacije kvalitetno odgajati i obrazovati i u kome će moći afirmisati svoje kvalitete formirajući se kao sposobne i čvrste ličnosti spremne da ponesu breme lične, porodične i kolektivne odgovornosti.

 

XVIII AFIRMACIJA MLADIH

Naša je obaveza da uspostavimo am­bijent u kome će se mlade generacije kvalitetno odgajati i obrazovati i u kome će moći afirmisati svoje kvalitete formirajući se kao sposobne i čvrste ličnosti spremne da ponesu breme lične, porodične i kolektivne odgovornosti.

 

XIX DIJALOG

Moramo pokazati snagu i umijeće međusobnog di­jaloga po svim važnim temama i pitanjima, a posebno oko ključnih naci­onalnih i državnih interesa. U našem političkom djelovanju dijalog će biti osnovno sredstvo rje­šavanja otvorenih pitanja sa drugim narodima.

 

II dio

ČLANSTVO

Član 7.

Član stranke

Član stranke može biti svaki punoljetan državljanin R. Srbije koji dobrovoljno potpiše pristupnicu i prihvata Program i Statut Stranke.

 

Član 8.

Prava članova

Član stranke ima pravo da:

 1. bira i bude biran u sve organe Stranke, u skladu sa Statutom, po uručivanju članske karte;
 2. ravnopravno učestvuje u aktivnostima Stranke;
 3. slobodno izražava i zastupa svoje mišljenje, bez mogućnosti da bude zbog toga proganjan;
 4. slobodno daje prijedloge i podnosi inicijative u okviru organa Stranke u skladu sa Programom i Statutom Stranke;
 5. dobija zaštitu Stranke ukoliko bude ugrožen zbog obavljanje stranačkih aktivnosti;
 6. bude informisan o planiranim aktivnostima i odlukama organa Stranke;
 7. zahtijeva tumačenje Statuta od Suda časti pismenim zahtjevom;
 8. politički se obrazuje i
 9. ostvaruje i druga prava predviđena Statutom i drugim pravnim aktima Stranke.

 

Član 9.

Obaveze članova

Član stranke ima obavezu da:

 1. zastupa i ostvaruje Program u skladu sa Statutom stranke;
 2. poštuje Statut i odluke organa Stranke;
 3. radi na očuvanju ugleda Stranke;
 4. u izbornoj kampanji se zalaže za uspjeh Stranke na izborima i
 5. ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom stranke.

 

Član 10.

Prestanak članstva

Članstvo u Stranci prestaje:

 1. pismenim ili usmenim istupanjem iz Stranke;
 2. ukoliko ne obnovi članstvo u Stranci;
 3. isključenjem iz Stranke po odluci Suda časti na žalbu organa i članova Stranke;
 4. aktiviranjem ili političkim angažmanom u drugoj političkoj stranci;
 5. gubitkom poslovne sposobnosti i
 6. smrću člana.

 

Član 11.

Odgovornost članova

Član koji nanese štetu ugledu i interesima  Stranke odgovara disciplinski pred Sudom časti u skladu sa „Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti“.

 

Član 12.

Prava manjine

Članovi Stranke  koji se ne slažu sa odlukom većine, imaju pravo da svoje mišljenje i dalje zastupaju i brane u okviru organa Stranke.

Ukoliko član bude ugrožen, on ima pravo na zaštitu od viših organa stranke ili pismenim zahtjevom od Nadzornog odbora i Suda časti.

Ukoliko članu bude nanijeta šteta od nekog organa Stranke , on ima pravo tražiti nadoknadu pismenim zahtjevom od Suda časti Stranke.

 

Član 13.

Počasni član

Status počasnog člana Stranke može biti dodijeljen pojedincu zbog izuzetnog doprinosa u radu Stranke ili za naročite zasluge u oblasti uspostavljanja, razvoja i promoviranja programskih načela Stranke.

Odluku o dodjeljivanju statusa počasnog člana donosi Predsjedništvo.

 

III dio

ORGANIZACIJA

Član 14.

Osnovi organizacije

Stranka se organizira u svim mjestima u Sandžaku i Srbiji.

Stranka je organizirana na teritorijalnom principu, a čine je mjesne, gradske/općinske, regioni i centralne organizacije.

Članovi Stranke mogu se organizirati u sve organe stranke u skladu sa Statutom.

 

Član 15.

Organi

Centralni organi i tijela Stranke  su:

 1. Skupština
 2. Glavni odbor
 3. Predsjednik
 4. Predsjedništvo
 5. Sekretarijat
 6. Izvršni odbor
 7. Politički savjet
 8. Nadzorni odbor
 9. Sud časti
 10. Mladi SPP-a
 11. Ženska mreža SPP-a
 12. Statutarna komisija

 

Član 16.

Skupština

Skupština je najviši organ odlučivanja u Stranci.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština se održava najmanje svake 2 godine.

Redovna izborna Skupština se održava svake 4 godine.

Vanredna skupština se saziva na prijedlog predsjednika Stranke, na zahtjev 1/3 Glavnog odbora ili 1/3 Predsjedništva u roku od 15 dana od dana zahtjeva ukoliko predsjednik na zahtjev ne sazove vanrednu sjednicu.

Vanredna izborna skupština se zakazuje u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima u stranci.

Svečana skupština se održava na zahtjev Predsjedništva stranke.

Mandat delegata Skupštine traje 4 godine.

 

Član 17.

Sazivanje Skupštine

Skupštinu saziva Predsjednik. Ako Predsjednik ne zakaže zasijedanje Skupštine u roku, mora je zakazati zamjenik predsjednika, većina članova Predsjedništva, većina članova Glavnog odbora ili 1/3 Skupštine. Ako se ni tada ne zakaže sjednica, predsjednik Nadzornog odbora zakazuje Glavni odbor sa jedinom tačkom dnevnog reda: Raspisivanje izbora u stranci. Ukoliko ne bude kvoruma za rad, Nadzorni odbor preuzima nadležnost raspisivanja izbora u stranci u skladu sa Pravilnikom o izborima u stranci.

Sazivač Skupštine imenuje Organizacioni odbor za održavanje Skupštine koji imenuje i predsjedništvo koji će voditi Skupštinu i prijedlog dnevnog reda, a izborna Skupština se mora zakazati najmanje 30 dana prije održavanja, odnosno radna Skupština 15 prije održavanja.

Svečana Skupština je po pravilu vanredna Skupština i ona se saziva odvojeno od izborne ili radne, odnosno može se održati u istom danu nakon održavanja izborne ili radne Skupštine. Svečanoj Skupštini mogu prisustvovati i drugi članovi i simpatizeri stranke.

 

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština:

 1. verificira svoje članove;
 2. donosi Poslovnik o svom radu;
 3. donosi godišnji Program i Statut Stranke;
 4. donosi deklaracije Stranke;
 5. donosi odluku o udruživanje stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu, kao i spajanje političke stranke;
 6. razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu Predsjednika;
 7. usvaja godišnji finansijski izvještaj Predsjednika o poslovanju stranke;
 8. bira i razrješava Predsjednika, najmanje 35 a najviše 50 članova stalnog sastava Glavnog odbora u skladu sa svojim Poslovnikom i Pravilnikom o izborima u stranci;
 9. bira i razrješava predsjednika Političkog savjeta, Nadzornog odbora, Suda časti i Statutarne komisije u skladu sa pravnim aktima stranke;
 10. bira i razrešava potpredsjednike stranke;
 11. bira i razrešava Generalnog sekretara stranke;
 12. bira i razrešava člana Predsjedništva za dijasporu;
 13. imenuje počasnog predsjednika stranke;
 14. potvrđuje odluke nižih organa ukoliko je potrebno;
 15. razmatra ostala pitanja vezana za Stranku u skladu sa Poslovnikom.

 

Član 19.

Sastav Skupštine

Skupštinu čine i imaju pravo glasa:

 1. članovi Glavnog odbora;
 2. članovi svih organa Izvršnog odbora;
 3. svi odbornici stranke;
 4. članovi predsjedništva Mladih SPP-a i Ženske mreže SPP-a ;
 5. osim članova predsjedništva Mladih SPP i Ženske mreže SPP, još po 10 delegata koje biraju glavni odbori Mladih SPP i Ženske mreže SPP;
 6. delegati regiona, gradskih/općinskih odbora koje predlaže predsjedništvo stranke;
 7. svi izabrani predsjednici i potpredsjednici mjesnih odbora.

 

Član 20.

Rad Skupštine

Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna nadpolovična većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Skupština usvaja odluke nadpolovičnom većinom glasova, osim ako je Poslovnikom drugačije utvrđeno.

U slučaju istog broja glasova, glas predsjedavajućeg Skupštinom je presudan.

 

Član 21.

Glavni odbor

Glavni odbor je najviši organ odlučivanja između dvije redovne Skupštine, i vanredne Skupštine.

Glavni odbor se sastaje najmanje jedanput godišnje.

Mandat članova Glavnog odbora traje 4 godine.

 

Član 22.

Sazivanje Glavnog odbora

Predsjednik saziva sjednicu Glavnog odbora. Ako predsjednik ne zakaže sjednicu u roku, mora je zakazati potpredsjednik ili 1/3 članova Predsjedništva ili Glavnog odbora. Ukoliko se ni tada ne zakaže sjednica, predsjednik Nadzornog odbora zakazuje Glavni odbor sa jedinom tačkom dnevnog reda: Raspisivanje izbora u stranci. Ukoliko ne bude kvoruma za rad, Nadzorni odbor preuzima nadležnost raspisivanja izbora u stranci.

Sazivač Glavnog odbora imenuje predsjednika koji će voditi Glavni odbor, a Glavni odbor se mora zakazati najkasnije 3 dana prije održavanja.

 

Član 23.

Nadlježnosti Glavnog odbora

Glavni odbor:

 1. verificira svoje članove;
 2. donosi Poslovnik o svom radu:
 3. sprovodi odluke Skupštine;
 4. predlaže izborni program stranke;
 5. odlučuje o ulasku u vlast,
 6. odlučuje o ulasku u koalicije,
 7. odlučuje o izboru predsjednika, potpredsjednika, sekretara Izvršnog odbora i šefova i članova centralnih odbora stranke pri IO u skladu sa Poslovnikom i Pravilnikom o radu Izvršnog odbora;
 8. odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora;
 9. odlučuje o izboru članova Suda časti;
 10. odlučuje o izboru članova Političkog savjeta;
 11. odlučuje o izboru članova Statutarne komisije;
 12. odlučuje o izboru predsjednika važnih odbora u stranci i vlasti u skladu sa Statutom;
 13. usvaja listu kandidata za Parlament,
 14. usvaja listu kandidata za lokalne izbore na prijedlog gradskih/općinskih odbora,
 15. odlučuje o ulasku u postizborne koalicije,
 16. verificira raspodjelu funkcija po ulasku u vlast državnih organa;
 17. verificira rapodjelu rukovodećih funkcija po ulasku u organe skupštine, vijeća i gradske/općinske uprave na prijedloge rukovodstava gradskih/općinskih odbora;
 18. 2/3 većinom glasova raspisuje vanredne izbore ili raspisuje izbore u određenom organu stranke, imenuje Centralnu izbornu komisiju i na prijedlog gradskih odbora verificira lokalne izborne komisije u skladu sa Pravilnikom o izborima u Stranci;
 19. razmatra i usvaja izvještaj Predsjednika stranke o svom radu i radu Predsjedništva;
 20. može pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja Predsjedniku i ostalim članovima Predsjedništva stranke;
 21. razmatra i usvaja godišnji izvještaj Nadzornog odbora i Suda časti;
 22. razmatra prijedlog Političkog savjeta o strategiji djelovanja stranke;
 23. donosi odluku o vanrednoj Skupštini;
 24. donosi sve pravilnike stranke;
 25. kooptira najviše do 8 novih članova Glavnog odbora na prijedlog članova Glavnog odbora;
 26. obrazuje stalne ili povremene komisije sa određenim zadacima;
 27. potvrđuje odluke nižih organa ukoliko je potrebno;
 28. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i svojim Poslovnikom.

 

Član 24.

Sastav Glavnog odbora

Glavni odbor čine:

 1. članovi Predsjedništva;
 2. predsjednici i članovi gradskih/općinskih odbora;
 3. poslanici i odbornici stranke;
 4. Članovi Izvršnog odbora stranke;
 5. nosioci rukovodećih funkcija u gradskim/općinskim i državnim vlastima;
 6. delegati koje bira predsjedništvo iz redova regiona, gradskih/općinskih odbora;
 7. po 5 delegata Mladih SPP-a i Ženske mreže SPP;
 8. predsjednici i članovi Političkog savjeta, Nadzornog odbora i Suda časti;
 9. Najmanje 35 a najviše 50 članova stalnog sastava Glavnog odbora i
 10. Predsjednici i potpredsjednici Upravnog odbora regiona.

 

Član 25.

Rad Glavnog odbora

Glavni odbor može punopravno odlučivati ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova Glavnog odbora.

Glavni odbor usvaja odluku ako se za nju izjasni nadpolovična većina prisutnih članova, osim ako nije Poslovnikom drugačije određeno.

U slučaju istog broja glasova, glas predsjedavajućeg Glavnim odborom je presudan.

Glavni odbor u osnovi glasa javno, ali može većinom glasova odlučiti da glasa i tajno.

Ukoliko član Glavnog odbora ne dođe na sjednicu neopravdano uzastopno 2 puta, Glavni odbor predlaže Sudu časti isključenje člana iz Glavnog odbora.

Rad Glavnog odbora se bliže uređuje Poslovnikom o radu Glavnog odbora.

 

Član 26.

Predsjednik

Predsjednik Stranke  predstavlja, zastupa i rukovodi strankom.

Mandat predsjednika traje 4 godine.

Izbor i razrješenje Predsjednika se definira Poslovnikom o radu Skupštine i Pravilnikom o izborima.

 

Član 27.

Nadležnosti Predsjednika

Predsjednik Stranke:

 1. predstavlja i zastupa Stranku u skladu sa Zakonom, Statutom i Programom stranke;
 2. sprovodi politiku Stranke u skladu sa Programom stranke;
 3. stara se o izvršavanju odluka Skupštine, Glavnog odbora i Predsjedništva stranke;
 4. saziva sjednice Predsjedništva, Glavnog odbora i Skupštine;
 5. delegira iz svoje nadležnosti određene poslove potpredsjednicima i nadzire njihov rad;
 6. imenuje svoje savjetnike za određene oblasti;
 7. predlaže kandidate za Počasnog predsjednika stranke, potpredsjednike, Generalnog sekretara;
 8. predlaže predsjednika Nadzornog odbora, Političkog savjeta, Suda časti i predsjednika Statutarne komisije;
 9. podnosi izvještaj o svom radu i radu Predsjedništva i finansijski izvještaj  Glavnom odboru i Skupštini;
 10. obavlja i druge poslove u skladu sa Poslovnikom Predsjedništva i ovim Statutom;
 11. predlaže svim organima stranke donošenje odluka iz svojih oblasti.

 

Član 28.

Pravo sazivanja

Predsjednik, ili potpredsjednik kojeg predsjednik ovlasti ima pravo sazvati sjednice svih organa Stranke, bez prava glasa u donošenju odluka u organima u kojima nije član.

 

Član 29.

Smjena Predsjednika

Predsjednik za svoj rad odgovara Predsjedništvu, Glavnom odboru i Skupštini.

1/3 Glavnog odbora ili 1/3 članova Skupštine mogu pokrenuti pitanje nepovjerenja Predsjedniku, za šta će se izjasniti većinom glasova Glavni odbor ili Skupština.

Predsjednika bira Skupština isključivo tajnim glasanjem.

Za predsjednika se može kandidovati svaki član Skupštine koji dobije podršku minimum 2 gradska odbora, ili 1/3 Glavnog odbora.

 

Član 30.

Potpredsjednici

Stranka ima 5 potpredsjednika. Skupština bira  potpredsjednike stranke na prijedlog Predsjednika stranke na period od 4 godine.

Potpredsjednici  Stranke su zaduženi za ostvarivanje određenih dijelova Programa koje im delegira Predsjednik i pomažu Predsjedniku u njegovom radu.

Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Predsjedniku, Glavnom odboru i Skupštini stranke.

 

Član 31.

Predsjedništvo

Predsjedništvo je najviši organ odlučivanja između dva Glavna odbora.

Predsjedništvo se sastaje najmanje jedanput u 3 mjeseca.

 

Član 32.

Sazivanje i rad Predsjedništva

Predsjednik zakazuje sjednicu Predsjedništva. Ako Predsjednik ne zakaže sjednicu u roku, zakazuje je potpredsjednik ili trećina članova Predsjedništva. Ako se ni tada ne zakaže sjednica, predsjednik Nadzornog odbora zakazuje Glavni odbor sa jedinom tačkom dnevnog reda: Raspisivanje izbora u stranci.

Ukoliko ne bude kvoruma za rad, Nadzorni odbor preuzima nadležnost raspisivanja izbora u stranci.

Predsjedništvo se može održati ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova Predsjedništva, a odluke su punovažne ako se za njih izjasni nadpolovična većina prisutnih članova stalnog sastava.

Ukoliko broj glasova bude izjednačen, glas predsjedavajućeg predsjedništvom je presudan.

 

Član 33.

Nadležnosti Predsjedništva

Predsjedništvo:

 1. verificira članove Predsjedništva;
 2. donosi Poslovnik o svom radu;
 3. vrši kontrolu rada Predsjednika, predsjednika Izvršnog odbora, potpredsjednika, predsjednika gradskih odbora, predsjednika Mladih SPP i predsjednice Ženske mreže SPP ;
 4. verificira odluke Predsjednika donijete između dvije sjednice Predsjedništva;
 5. vrši kontrolu ukoliko Stranka vrši vlast na lokalnom ili državnom nivou;
 6. predlaže kandidate za funkcije koje bira Glavni odbor;
 7. utvrđuje resorna zaduženja potpredsjednika;
 8. donosi odluke o pokretnoj i nepokretnoj imovini stranke;
 9. donosi odluku o održavanju svečane Skupštine;
 10. vodi kadrovsku politiku stranke;
 11. odlučuje o osnivanju i raspuštanju mjesnog ili gradskog/općinskog odbora i imenuje povjereništvo stranke;
 12. odlučuje o pitanjima organiziranja gradskih/općinskih odbora i resora stranke i prati njihov rad;
 13. bira i razrešava pomoćnike Generalnog sekretara, na prijedlog Generalnog sekretara;
 14. predlaže Glavnom odboru smjenu nekog od svojih članova u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izborima;
 15. odlučuje o prijemu u stranku drugih političkih partija, organizacija, sindikata, udruženja građana i drugih;
 16. imenuje portparola Stranke;
 17. analizira političku situaciju i donosi političke stavove, zaključke i odluke;
 18. ukoliko se krše odluke Predsjedništva, podnosi Sudu časti prijedlog sankcije;
 19. predlaže Glavnom odboru izborni program;
 20. obavlja i druge poslove u skladu sa svojim Poslovnikom i ovim Statutom;

 

Član 34.

Sastav Predsjedništva

Predsjedništvo Stranke čine:

 1. Predsjednik;
 2. potpredsjednici;
 3. predsjednik Izvršnog odbora;
 4. Generalni sekretar;
 5. Predsjednik Političkog savjeta;
 6. Predsjednik Nadzornog odbora;
 7. Predsjednik Suda časti;
 8. predsjednica Ženske mreže SPP;
 9. predsjednik Mladih SPP;
 10. član Predsjedništva za dijasporu;
 11. portparol stranke
 12. Pored stalnog saziva Predsjedništvo ima i prošireni sastav. Prošireni sastav čine:
 13. Predsjednici gradskih/općinskih odbora;
 14. gradonačelnici/predsjednici općina iz redova Stranke;
 15. narodni poslanici, ministri i državni sekretari iz redova Stranke;
 16. koordinatori/povjerenici organa koji odgovaraju Predsjedništvu;
 17. Predsjednici upravnih odbora regiona.

U slučaju važnih odluka partije, Predsjednik saziva prošireni sastav Predsjedništva.

Za nove članove Predsjedništvo može kooptirati od 4 do 7 većinom glasova.

Sjednicama mogu prisustvovati i druga lica po pozivu Predsjednika, bez prava glasa.

 

Član 35.

Sekretarijat

Sekretarijat stranke je organ koji se stara o tehničkom sprovođenju odluka svih organa stranke.

Sekretarijat je sačinjen od:

 1. Generalnog sekretara;
 2. pomoćnici generalnog sekretara;
 3. sekretara gradskih odbora;
 4. sekretara Izvršnog odbora;
 5. sekretara Mladih SPP;
 6. sekretara Ženske mreže SPP;
 7. blagajnika;
 8. tehničkih sekretara i
 9. kooptiranih članova Sekretarijata zaduženih za posebne tehničke oblasti.

Prošireni sastav;

 1. predstavnik logističkog odbora;
 2. predstavnik odbora za medije i marketing;
 3. predstavnik pravnog odbora;
 4. predstavnik finansijsko/ekonomskog odbora;

Generalnog sekretara predlaže Predsjednik, a bira Skupština stranke na period od 4 godine.

Sjednica Sekretarijata se održava prema potrebi na inicijativu Generalnog sekretara ili 1/3 članova Sekretarijata.

U slučaju odsustva Generalnog sekretara sjednicu će zakazati pomoćnik generalnog sekretara koga ovlasti Generalni sekretar.

 

Član 35a:

Generalni sekretar:

 1. podnosi izvještaj Predsjedništvu o brojčanom stanju članstva;
 2. predlaže Predsjedništvu Stranke izbor i razrešenje pomoćnika Generalnog sekretara;
 3. priprema materijal za održavanje sjednica na kojima vodi zapisnik zaključaka;
 4. vodi zapisnik zaključaka na Skupštini, Glavnom odboru, Predsjedništvu sa pravom glasa i Političkom savjetu, Nadzornom odboru i Sudu časti bez prava glasa;
 5. na osnovu Statuta i pravilnika, sastavlja Predsjedniku SPP-a i predsjednicima Političkog savjeta, Nadzornog odbora i Suda časti prijedlog dnevnog reda za predstojeće sjednice;
 6. uz pomoć ostalih članova Sekretarijata, vodi bilješke o održavanju sjednica organa SPP-a i opominje predsjednike i šefove organa pred isticanje propisanog roka za održavanje sjednica;
 7. obavještava predsjednika Nadzornog odbora u slučaju da se neki organ nije sastao u propisnom roku;
 8. kooordinira izradu finansijskih planova;
 9. potpisuje finansijska dokumenta stranke;
 10. odgovara za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga stranke i ovlašćen je da kontaktira sa nadležnim organima;
 11. imenuje lica koja su odgovorna za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom za borbu protiv korupcije u pogledu posebnih računa otvorenih za finansiranje u toku izborne kampanje.
 12. stara se o otvaranju tekućih računa i izradi pečata;
 13. stara se o pravnim aktima stranke u saradnji sa pravnim odborom pri IO;
 14. stara se o sistemu informiranja u saradnji sa medijskim resorom;
 15. stara se o bazi podataka članova stranke i o poslovima učlanjivanja u saradnji sa administrativnim resorom;
 16. vodi brigu i stara se o zavođenju pošte i svih pristiglih pisama upućenih stranci i njenim organima, prosljeđuje ih organima kojima su upućena pisma i šalje odgovore organa nazad;
 17. vodi brigu o centralnoj kancelariji stranke, tehničkom osoblju i o kabinetu Predsjednika;
 18. održava odnose sa svim subjektima od važnosti za ispravno poslovanje stranke;
 19. potpisuje ugovore uz saglasnost Predsjednika;
 20. raspolaže pokretnom imovinom stranke;
 21. pomaže u radu Predsjedniku.

Članovi sekretarijata su u obavezi pomagati Generalnom sekretaru u svojim nadležnostima.

Sekretari gradskih odbora prosljeđuju zapisnike zaključaka sa sjednica koje vode.

Predsjednik stranke ili predsjednik Nadzornog odbora nadgledaju ispravnost rada Generalnog sekretara. Ukoliko ustanove da Generalni sekretar ne obavlja ispravno dužnosti u skladu sa Statutom, predlažu njegovu smjenu na Skupštini stranke.

 

Član 36.

Izvršni odbor

Izvršni odbor (u daljem tekstu: IO) je izvršni organ Stranke.

Predsjednika IO bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika stranke.

Potpredsjednike, sekretara, šefove i članove odbora pri IO bira Glavni odbor na prijedlog predsjednika Izvršnog odbora.

Mandat Izvršnog odbora traje 4 godine.

Izvršni odbor čine:

 1. predsjednik IO,
 2. 2 potpredsjednika
 3. sekretar IO,
 4. šefovi odbora pri IO,
 5. predsjednik IO Mladih,
 6. predsjednica IO Ženske mreže i
 7. koordinatori organa koji odgovaraju Izvršnom odboru obavezno prisustvuju sjednicama IO.

 

Član 36a.

Nadlježnosti Izvršnog odbora:

 1. odgovara za sprovođenje odluka Glavnog odbora i Predsjedništva;
 2. sprovodi odluke Predsjedništva o osnivanju gradskih odbora i novih resora na centralnom i lokalnom nivou;
 3. sprovodi odluke Predsjedništva o raspuštanju gradskih odbora i novih resora na centralnom i lokalnom nivou;
 4. daje mišljenje Predsjedništvu za kandidate za rukovodeće funkcije na lokalnom i državnom nivou;
 5. odbori pri Izvršnom odboru daju stručna i operativna mišljenja, smjernice u radu stranci kada su u pitanju određene oblasti djelovanja, kao i prikupljanje stručnog kadra;

Sjednice IO se održavaju najmanje jedanput u 3 mjeseca, a saziva ih predsjednik IO ili potpredsjednik IO. Ukoliko predsjednik IO ne bude sazvao sjednicu u rok, obaveza sazivanja je na 1/3 članova IO. Ako ni tada sjednica ne bude sazvana, predsjednik Nadzornog odbora obavezno pokreće na Glavnom odboru inicijativu reizbora predsjednika, potpredsjednika i članova IO.

Sjednice odbora pri IO se održavaju jedanput u 3 mjeseca, a saziva ih šef odbora. Ako šef odbora ne sazove sjednicu u roku, saziva je predsjednik IO, 1/3 članova IO ili 1/3 članova odbora. Ako ni tada ne bude sazvana sjednica, predsjednik Nadzornog odbora obavezno pokreće na Glavnom odboru inicijativu reizbora šefa i članova odbora pri IO stranke.

Predsjednik IO je u obavezi prisustvovati sjednici centralnih odbora najmanje jedanput u jednoj godini.

Predsjednik stranke ili potpredsjednik kojeg on ovlasti ima obavezu prisustvovati sjednici IO najmanje jedanput u jednoj godini.

Centralni odbor stranke pri IO  se formira pod uslovom da su već formirani odbori iz iste oblasti u okviru najmanje dva gradskog odbora, osimodbora koji imaju centralni karakter.

Predsjednika IO, potpredsjednika i članove Izvršnog odbora/šefove odbora bira Glavni odbor, a način izbora i rad bliže je određen Pravilnikom Izvršnog odbora.

Sekretar IO vodi zapisnik na svim sjednicama centralnih odbora.

Sekretari gradskih/općinskih odbora vode bilješke na sjednicama lokalnih odbora.

Uobičajeni odbori pri IO na lokalnom i centralnom nivu su: pravni, logistički, privredno/ekonomski, komunalno/stambeni, odbor za obrazovnje, odborza nauku, zdravstveni, socijalni,), odbor za jezik i kulturu, informativni, odbor za sport, odbor za ekologiju, odbor za logistiki i bezbjednost, odbor za odnose sa sindikatima i nevladinim organizacijama, odbor za usposatvljanje autonomne euro-regije Sandžaka, resor za spoljnu politiku, odbor za dijasporu, odbor za urbano-infrastrukturna pitanja,

Izvršni odbor definira pravila rada svakog resora ponaosob.

Predsjednik IO ima pravo sazvati sjednice svih organa gradskih/općinskih odbora i odbora pri IO.

Funkciju predsjednika IO može obavljati i predsjednik stranke odlukom Glavnog odbora Stranke.

Svaki član Glavnog odobra ima pravo da se kandiduje za mjesto predsjednika IO.

 

Član 37.

Politički savjet

Politički savjet je savjetodavni organ Stranke.

Politički savjet čine:

 1. predsjednik Političkog savjeta;
 2. potpredsjednik Političkog savjeta;
 3. stalni članovi Političkog savjeta;
 4. predsjednik Nadzornog odbora;
 5. predsjednik Suda časti;
 6. sadašnji i bivši narodni poslanici i ministri koje su te funkcije obavljali kao kadrovi Stranke ;
 7. sadašnji i bivši gradonačelnici/predsjednici općina koje su te funkcije obavljali kao kadrovi Stranke;
 8. bivši predsjednici i visoki funkcioneri stranke;
 9. počasni članovi Stranke koji su doprinijeli uspjehu stranke stariji od 40 godina.

Predsjednika Političkog savjeta bira Skupština na prijedlog Predsjednika stranke.

Politički savjet broji najmanje 4 stalna člana koje bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika Političkog savjeta.

Politički savjet zasijeda najmanje jedanput u 6 mjeseci. Ako predsjednik političkog savjeta ne zakaže sjednicu, predsjednik Nadzornog odbora pokreće pred Skupštinom prijedlog smjene članova Političkog savjeta.

Politički savjet:

 1. svakih 6 mjeseci daje prijedlog Predsjedništvu u kojem smjeru bi trebala stranka da se kreće;
 2. predlaže Skupštini godišnji program stranke;
 3. predlaže predsjedniku stranke prijedlog izbornog programa stranke;

Politički savjet razmatra idejna i politička pitanja koja su od važnosti za strategiju djelovanja Stranke i predlaže prijedloge djelovanja Stranke Predsjedništvu.

 

Član 38.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je kontrolno-nadzorni organ stranke.

Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine.

Nadzorni odbor čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednika Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog Predsjednika.

Članove Nadzornog odbora bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor:

 1. prati, analizira i u izvještaju ocjenjuje aktivnost članova Predsjedništva i drugih organa stranke;
 2. prati upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom stranke;
 3. prati poštovanje Statuta, svih pravilnika i poslovnika stranke;
 4. preuzima vođenje Glavnog odbora, Skupštine i svih organa stranke gdje je Statutom predviđeno, ukoliko se ne zakažu u propisanom roku;
 5. u slučaju nepravilnosti, nepoštovanja pravnih akata stranke ili nanošenja štete i narušavanje ugleda stranke od strane članova Predsjedništva ili nekog drugog funkcionera, Nadzorni odbor predlaže Sudu časti prijedlog sankcije;
 6. saziva izbornu Skupštinu u skladu sa Statutom;
 7. kontroliše prihode stranke i upotrebu finansijskih sredstava stranke;
 8. podnosi izveštaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja Glavnom odboru po ukazanoj potrebi
 9. podnosi izveštaj o poslovanju stranke Skupštini jednom godišnje.

Nadzorni odbor se sastaje redovno najmanje jedanput godišnje.

Nadzorni odbor se sastaje vanredno na inicijativu bilo kojeg člana Nadzornog odbora radi donošenja odluka iz svoje nadležnosti, ukoliko bilo koji član ustanovi da funkcioneri krše Statut ili štete radu i ugledu Stranke.

Ukoliko Nadzorni odbor ustanovi da je neki organ bespravno postupao, predlaže Sudu časti prijedlog sankcije.

Rad Nadzornog odbora se bliže uređuje Pravilnikom o Nadzornom odboru.

Ispravnost rada Nadzornog odbora nadgleda Sud časti i Sud časti može na Skupštini pokrenuti prijedlog smjene organa Nadzornog odbora, za šta je potrebna 2/3 većina Skupštine.

 

Član 39.

Sud časti

Sud časti je arbitražni organ stranke.

Mandat Suda časti traje 4 godine.

Sud časti ima 5 članova.

Predsjednika  Suda časti bira Skupština na prijedlog Predsjednika Stranke, a članove Suda časti bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika Suda časti.

Sud časti:

 1. rješava sukob između organa i članova Stranke ;
 2. donosi odluku o podnijetim žalbama organa i članova stranke;
 3. donosi odluku u postupku po žalbi radi isključenja iz partije;
 4. podnosi izvještaj o svojim odlukama Glavnom odboru;
 5. Arbitrira u slučaju nesporazuma između odborničkih grupa i organa Stranke;
 6. Pokreće prijedlog smjene Predsjednika i članova Nadzornog odbora Skupštini Stranke ukoliko se utvrde nepravilnosti u radu.

Sud časti se sastaje po potrebi ili u hitnim slučajevima kada je potrebno donijeti odluku o sankciji kada organi stranke ne poštuju Program, Statut ili druga pravna akta stranke i podnosi godišnji izvještaj o nepravilnostima u radu članova organa stranke i svojim odlukama Predsjedništvu.

Rad Suda časti se bliže uređuje Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti.

 

Član 40.

Mladi SPP

Mladi SPP je dobrovoljna organizacija članova Stranke mlađih od 29 godina koji pristanu djelovati u okviru organa Mladih SPP-a i članova koji se učlane direktno u Mlade SPP.

Mladi SPP  promoviraju program Stranke među omladinom.

Način rada Mladih SPP uređuje se Pravilnikom Mladih SPP koji donosi Glavni odbor na prijedlog Kongresa Mladih.

Mladi SPP-a ima svoj tekući račun i pečat.

 

Član 41.

Ženska mreža SPP

Ženska mreža SPP-a  je dobrovoljna organizacija žena članica Strankekoje pristanu djelovati u okviru organa Ženske mreže SPP i članica koje se učlane direktno u Žensku mrežu SPP.

Ženska mreža SPP promovira Program Stranke među ženama.

Način rada Ženske mreže SPP uređuje se Pravilnikom Ženske mreže SPP koji donosi Glavni odbor na prijedlog Kongresa Ženske mreže.

Predsjedništvo Ženske mreže SPP predlaže Skupštini jednu ili više potpredsjednica Stranke.

Ženska mreža SPP ima svoj tekući račun i pečat.

 

Član 42.

Statutarna komisija

Statutarna komisija ima pet članova. Predsjednika Statutarne komisije bira Skupština stranke na prijedlog Predsjednika Stranke.  3 člana Statutarne komisije predlaže predsjednik Stranke, a bira Glavni odbor.  Ostala dva člana su šef Pravnog odbora pri IO i predsjednik Nadzornog odbora.

Mandat Statutarne komisije traje 4 godine.

Odluke Statutarne komisije donose se većinom glasova.

Statutarna komisija se sastaje po potrebi, a najmanje 2 puta godišnje.

Statutarna komisija:

 1. Tumači Statut i druga opća akta stranke;
 2. Utvrđuje Nacrt i izmjene i dopune Statuta;
 3. Utvrđuje usklađenost općih akata sa zakonima i Statutom i međusobnu usklađenost općih akata i donosi rješenja, ako utvrdi nesaglasnost;
 4. Utvrđuje usklađenost pojedinačnih akata sa zakonom, Statutom i općim aktima i stavlja van snage neusaglašene pojedinačne akte;
 5. Daje mišljenje o prijedlogu pravilnika i poslovnika stranke;

Rad Statutarne komisije se bliže određuje Pravilnikom o radu Statutarne komisije.

 

Član 43.

Upravljanje strankom decentralizuje se kroz 4 regiona: sandžački region, region Beograda i centralne Srbije, preševski region i region Vojvodine.

 

Član 44.

Upravni odbor regiona koordinira rad gradskih/općinskih odbora na svom području. Upravni odbor regiona čine predsjednici i potpredsjednici gradskih/općinskih odbora na svom području.

Na konstutirajućoj sjednici upravni odbor regiona bira predsjednika uz saglasnost predsjedništva stranke.

 

IV dio

LOKALNA ORGANIZACIJA

Član 45.

Lokalni organi

Lokalni organi Stranke promoviraju Program stranke na području na kome djeluju.

Pitanja organizacije i djelovanja lokalnih organa bliže uređuje Pravilnik o lokalnoj organizaciji.

Izbori za predsjednika i članove gradskog/općinskog odbora vrše se na neposrednim izborima na kojima glasaju svi članovi  gradskog/općinskog odbora na Skupštini.

Način izbora i broj članova gradskog/općinskog odbora određuje Izvršni odbor na obrazloženi prijedlog gradskog/oćinskog odbora, u skladu sa Pravilnikom o lokalnoj organizaciji i Pravilnikom o izborima.

Stranka svoju lokalnu politiku sprovodi kroz:

 1. gradske odbore;
 2. općinske odbore;
 3. mjesne odbore;
 4. odborničke grupe.

 

Član 46.

Gradski/Općinski odbor

Gradski/Općinski odbor (u daljem tesktu: GO/OO) se formira radi sprovođenja politike Stranke na teritoriji grada/općine.

Organi gradskog/općinskog odbora su:

skupština GO/OO

gradski/općinski odbor

Organi gradskog/općinskog odbora se biraju u skladu sa Pravilnikom lokalnoj organizaciji i Pravilnikom o izborima.

 

Član 47.

Skupština gradskog/općinskog odbora

Skupština gradskog/općinskog odbora je najviši organ lokalne organizacije Stranke.

Skupštinu gradskog/općinskog odbora čine:

svi članovi GO/OO.

svi članovi resora GO/OO.

Svi članovi mjesnog odbora MO.

Skupština GO/OO može biti izborna ili radna.

Radna skupština GO/OO se održava svake godine.

Redovna izborna skupština GO/OO se održava po pravilu svake 4 godine.

Vanredna skupština GO/OO se održava prema potrebi u skladu sa pravnim aktima stranke.

Skupštinu saziva predsjednik GO/OO. Ako predsjednik GO/OO ne zakaže zasijedanje skupštine u roku, mora je zakazati jedan od potpredsjednika GO/OO, trećina članova gradskog odbora GO/OO ili 1/3 skupštine, ako se ni tada ne zakaže sjednica, na prijedlog predsjednika IO, Predsjednik ili predsjednik Nadzornog odbora u skladu sa aktima stranke zakazuju Glavni odbor sa tačkom dnevnog reda: Raspisivanje izbora u gradskom/općinskom odboru.

Skupština GO/OO:

 1. usvaja izvještaj predsjednika GO/OO o svom radu i radu GO/OO;
 2. bira i razrješava predsjednika GO/OO i članova GO/OO u skladu sa aktima stranke;
 3. donosi odluke o važnim pitanjima za gradski/općinski odbor.

Odluke skupštine GO/OO može poništiti ili preinačiti Glavni odbor 2/3 većinom ili Skupština Stranke.

 

Član 48.

Gradski/Općinski odbor

Gradski/Općinski odbor je izvršni organ na gradskom/općinskom nivou.

Gradski/Općinski odbor čine:

predsjednik GO/OO;

3 potpredsjednika GO/OO;

sekretar GO/OO;

šef i zamjenik šefa odborničke grupe;

rukovodilac ogranka Mladih SPP-a;

rukovodilac organka Ženske mreže SPP;

kooptirani članovi GO/OO

5 članova koje bira skupština GO/OO;

nosioci rukovodećih funkcija gradske vlasti koje je delegirala Stranka;

šefovi lokalnih resora (u proširenom sastavu)

Izabrani predstavnici reona koje sačinjavaju mjesni odbori

Iz redova potpredsjednika skupština GO/OO bira zamjenika predsjednika GO/OO.

Nadlježnosti gradskog/općinskog odbora su:

 1. organizira rad stranke na teritoriji gradskog/općinskog odbora;
 2. u koordinaciji Izvršnog odbora uz saglasnost Predsjedništva osniva mjesne odbore i vodi brigu o radu mjesnih odbora;
 3. vodi brigu o kancelariji gradskog odbora i podstiče učlanjivanje;
 4. izvršava odluke Izvršnog odbora kada su pitanju odbori, kao i Predsjedništva i Glavnog odbora na svojoj teritoriji;
 5. predlaže listu kandidata za lokalne izbore Predsjedništvu;
 6. uz saglasnost svojih resora predlaže Predsjedništvu kandidate za rukovodeće funkcije za izbore na lokalnom nivou;
 7. predlaže 2/3 većinom glasova izbornu komisiju za prva dva kruga izbora u stranci;
 8. raspisuje vanredne izbore u MO sa 2/3 glasova i većinom glasova razrješuje predsjednika MO i imenuje novog povjerenika MO;
 9. ukoliko se krše odluke GO/OO predlaže Sudu časti prijedlog sankcije;
 10. predlaže Predsjedništvu godišnji program djelovanja na teritoriji ogranka;
 11. i ostale nadležnosti u skladu sa Statutom i Pravilnikom o Izvršnom odboru.

Sjednica gradskog/općinskog odbora se održava najmanje jedanput u 3 mjeseca.

Gradski/Općinski odbor saziva predsjednik GO/OO. Ako predsjednik GO/OO ne zakaže sjednicu u roku, mora je zakazati zamjenik predsjednika GO/OO, trećina članova gradskog odbora GO/OO ili 1/3 skupštine GO/OO. Ako se ni tada ne zakaže sjednica, na prijedlog predsjednika Izvršnog odbora, Predsjednik ili predsjednik Nadzornog odbora zakazuju Glavni odbor sa tačkom dnevnog reda: Raspisivanje izbora u gradskom/općinskom odboru u skladu sa aktima stranke.

Predsjednik IO ima obavezu prisustvovati sastanku gradskog odbora GO/OO najmanje jedanput u 6 mjeseci i predsjednik stranke ili umjesto njega potredsjednik kojeg delegira predsjednik ima obavezu prisustvovati sastanku gradskog/općinskog odbora najmanje jedanput u jednoj godini.

Ukoliko se ne izvrši odluka donesena na sjednici gradskog odbora, gradski odbor prosljeđuje Sudu časti prijedlog sankcije.

Gradski/općinski odbor ima svoj pečat i žiro račun.

 

Član 49.

Mjesni odbor

Mjesni odbor (u daljem tesktu: MO) se formira radi sprovođenja politike Stranke na teritoriji mjesnog odbora.

Mjesni ogranci se osnivaju prema glasačkim mjestima.

Organi mjesnog ogranka su:

Skupština MO;

Mjesni odbor;

 

Osnovne nadležnosti mjesnog odbora su:

 1. bira svoje organe u skladu sa Pravilnikom o izborima;
 2. nastoji učlaniti u Stranku sve građane sa svoje teritorije;
 3. predlaže gradskom odboru godišnji program ciljeva i djelovanja za svoje područije;
 4. nastoji aktivirati sve članove Stranke sa svoje teritorije u aktivnosti i kampanju Stranke i
 5. predlaže gradskom odboru kandidate za odbornike iz svog mjesta.

 

Skupštinu MO čine svi članovi Stranke sa iste teritorije.

Mjesni odbor može imati više mjesnih podogranaka.

Mjesni pododbori se osnivaju prema jednoj ili više ulica ili prema selima.

Članovi mjesnog odbora mogu biti predstavnici ulica/sela, kao i kooptirani članovi

Predsjednik GO/OO ili potpredsjednik GO/OO kojeg ovlasti je u obavezi prisustvovati sjednici mjesnog odbora MO najmanje jedanput u godini.

Organi mjesnog odbora se biraju u skladu sa Pravilnikom o izborima.

Predsjednik MO predsjedava Skupštinom MO.

 

Član 50.

Odbornička grupa

Odborničke grupe formiraju odbornici izabrani u predstavnička tijela lokalnih organa.

I drugi odbornici mogu biti članovi odborničkih grupa Stranke ako to odobri nadležni gradski/općinski odbor.

Članovi odborničkih grupa predlažu, a gradski/općinski odbor bira šefa i zamjenika šefa odborničke grupe.

Odbornička grupa:

 1. sprovodi Program Stranke u lokalnoj skupštini;
 2. razmatra sva pitanja iz skupštinske nadležnosti;
 3. odlučuje o glasanju odbornika po svim pitanjima iz dnevnog reda skupštinskog zasijedanja;

Odborničke grupe su dužne da poštuju politiku stranke i da sprovode odluke Skupštine, Glavnog odbora, Predsjedništva i GO/OO.

Ukoliko dođe do sukoba između odborničke grupe i organa stranke, Sud časti donosi konačnu odluku.

Sekretar gradskog/općinskog odbora je i sekretar odborničke grupe.

Odbornici su dužni da glasaju u skladu sa odlukama odborničke grupe.

Ukoliko nije donijeta odluka odborničke grupe po nekom pitanju dnevnog reda, odbornici mogu glasati svako po svom mišljenju.

Ukoliko odbornik ne poštuje odluke odborničke grupe, odbornička grupa može predložiti Sudu časti prijedlog sankcije.

Odbornička grupa vodi brigu da kandidati za odbornike koji nisu postali članovi skupštine budu članovi radnih tijela, komisija i savjeta Skupštine, kao i članovi ostalih resora GO/OO koji se bave resorima iz iste struke.

 

V dio

FINANSIJE

Član 51.

Izvori finansija Stranke su:

Javni – sredstva budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave, namenjena za finansiranje političke aktivnosti.;

Privatni –članarina, prilog, nasledstvo, legat, prihod od imovine i zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih organizacija u Republici Srbiji.

Stranka vodi svoje finansijsko-materijalno poslovanje preko tekućeg računa u skladu sa Zakonom.

Predsjednik stranke ili potpredsjednik kome je delegiran posao finansija je u obavezi podnijeti Skupštini  godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju stranke.

Stranka je u obavezi finansirati iz svojih lokalnih budžeta sve kancelarije stranke koje podrazumijevaju radnike i potreban tehnički materijal.

Stranka je u obavezi izdvajati procenat svog budžeta za rad gradskih odbora, odbora  Izvršnog odbora, Mladih SPP  i Ženske mreže SPP.

Svi organi stranke su u obavezi kada nalažu potrebe podnijeti pismenu molbu nadležnim organima stranke radi finansiranja planiranih aktivnosti i projekata;

Glavni odbor usvaja godišnji budžet stranke.

Gradski/općinski i mjesni odbori kao i Mladi SPP i Ženska mreža SPP dužni su da jednom godišnje podnesu izveštaj o finansijskom poslovanju Sekretarijatu.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj o poslovanju stranke Skupštini jednom godišnje.

Ukoliko dođe do spora između organa stranke oko finansiranja, Sud časti donosi konačnu odluku.

 

VI dio

OPĆI AKTI STRANKE

Član 52.

Akti stranke su:

Statut;

Poslovnik o radu Skupštine;

Poslovnik o radu Glavnog odbora;

Poslovnik o radu Predsjedništva;

Pravilnik o radu Izvršnog odbora;

Pravilnik o radu Nadzornog odbora;

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti;

Pravilnik o izborima u SPP;

Pravilnik o lokalnoj organizaciji;

Pravilnik o članarini u stranci

Pravilnik o radu Mladih SPP;

Pravilnik o radu Ženske mreže SPP;

Pravilnik o radu Statutarne komisije.

Poslovnike donosi organ čiji se poslovi njime regulišu, a pravilnike donosi isključivo Glavni odbor stranke.

 

VI dio

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

Inicijativni odbori, povjereništva i koordinatori

Ukoliko se nadležni organi Stranke odluče formirati neki organ na osnovu Statuta, obaveza im je osnovati inicijativni odbor za osnivanje tog organa u čijem sastavu će biti najmanje 5 članova. Inicijativni odbori na svojim sjednicama mogu kooptirati još 4 svoja člana.

Ukoliko nadležni organi u skladu sa Statutom raspuste ili smijene neki organ, imenuju umjesto dosadašnjeg organa povjereništvo stranke koje ima obavezu da vodi brigu o poslovima tog organa do reizbora.

Ukoliko se ustanovi da neki organ nije sposoban samostalno funkcionirati u skladu sa Statutom i drugim aktima stranke, Predsjedništvo ili gradski odbor svog domena imenuje koordinatora koji će imati obavezu svojim djelovanjem kroz pomaganje i savjetovanje obezbijediti organu stranke mogućnost ispravnog djelovanja, dok isti organ ne bude sposoban da samostalno funkcionira.

 

Član 54.

Prestanak rada

Stranka može donijeti odluku o prestanku rada, za koju je potrebno 2/3 glasova članova Skupštine.

Skupština će odlučiti o raspodjeli imovine stranke.

 

Član 55.

Donošenje Statuta i Programa

Postupak za donošenje i izmjenu Statuta i Programa mogu pokrenuti Predsjedništvo i Glavni odbor.

Postupak za donošenje godišnjeg programa stranke pokreće Predsjedništvo ili Glavni odbor.

Nacrt Statuta ili nacrt izmjene Statuta je potrebno da odobri Statutarna komisija.

Nacrt godišnjeg programa ili nacrt izmjene godišnjeg programa je potrebno da odobri Politički savjet.

Nacrt Statuta i Programa se obavezno prosljeđuje članovima Skupštine najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine, a amandmane na Statut članovi mogu prosljeđivati najkasnije do 24h prije održavanja Skupštine.

Novi Statut i Program, izmjena i dopuna Statuta i Programa su punovažne ako za njih glasa ½ ukupnog broja članova Skupštine.

Procedura za donošenje Statuta i Programa se bliže uređuju Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Član 56.

Stupanje na snagu

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine.

 

Član 57.

Važenje akata

Sva ostala opća akta stranke važe samo ako su u skladu sa ovim Statutom, a ocjenu validnosti daje Statutarna komisija.

 

Novi Pazar, datum:  23.12.2017. godine         

                                                                                      

                                                                                              Predsjednik

                                                                                              Dr. Muamer Zukorlić